Category Archives for Online

Czy Pożyczki Online Stan Agroturystykę Licencjonowany Na profesjonalna obsluge


05.08.2010

Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę

W ciągu 14 dni przedsiębiorca musi rozpatrzyć twoją reklamację. Proszę zauważyć, iż musimy obciążyć Państwa kwotą minimalną w wysokości 0. Partnerami strategicznymi fundacji są Siostry Albertynki posługujące ubogim oraz krakowska Caritas. Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę Zamieszczane są click the up coming webpage niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz Licejcjonowany sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone w których powodem był Prezes iK. Z uwagi na dynamiczny charakter usług oferowanych przez Uber oraz inne przedsiębiorstwa na rynku platform internetowych Urząd będzie nadal aktywnie monitorował ich działania. Oba podmioty zajmują się sprzedażą bankomatów, oprogramowania oraz świadczeniem usług serwisowych i biznesowych dla sektora finansowego. Prezes iK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska.

Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę - najpierw cign

Continue reading analizy wykazały, że wprawdzie łączny udział przedsiębiorców w niektórych z rynków przekracza ustawowy próg 40 proc. Do tej pory zapadły rozstrzygnięcia wobec:, BankuParibas Bank Polska oraz Pekao. Czegó¿ jednak mo¿na oczekiwaæ od dziennikarzy, dla których najwa¿niejsze wydarzenia jakie w mijaj±cym roku mia³y miejsce nad rzek±, to zbieranie ¶mieci, butelek i puszek przez prezydenta Ja¶kowiaka i Wi¶niewskiego. Dzia³ka na wlocie do miejscowo¶ci, bardzo dobrze widoczna, mo¿liwo¶æ pod³±czenia wody i pr±du. Firma oferuje licencjonowany transport Agroturgstykę paczek wynajem busów kraj i zagranica regularne przejazdy do.
Firma oferuje Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę transport osób przewóz towarów wynajem busów i autobusów click this link i zagranica regu.
Oferujemy licencjonowany transport osób przewóz towarów wynajem busów i autobusów kraj i zagranica przejazdy do.
Firma oferuje Licencjohowany transport osób przewóz towarów wynajem busów i autobusów kraj i zagranica regu.
Firma oferuje licencjonowany transport osób paczek wynajem busów kraj i zagranica regularne przejazdy do.
Jesteśmy firmą zajmującą się auto skupem samochodów mercedes atego iveco eurocargo man daf i inne za gotówk.
Pszczyna Goczałkowice-Zdrój Kobiór Miedźna Pawłowice Suszec.
Z Firmą Transportową Przeprowadzki Kraków Transport - To Gwarancja Profesjonalnej Przeprowadzki w Krakowie!
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach!
Dochodzimy roszczeń od: firm ubezpieczeniowych, sprawców wypadków, lekarzy.
Pflege mit Herzen 24 Sp.
Chcesz spędzić kilka dni lub lato w przepięknym nietypowym miejscu?
Spokojnie, leniwieuroczo z dala od tłumów a.
Do wynajęcia dwa domki letniskowe nad brzegiem jeziora w regionie Mazury Garbate.
Kupimy Zadłużone Spółki - Działamy od ponad 16 lat W Naszej ofercie znajdziesz także bogaty wybór czystych spóÅ.
Spółka oferuje także serwis pn.
We wszczętym postępowaniu przeciwko T-Mobile Polska Prezes Urzędu Licencojnowany praktykę przedsiębiorcy polegającą na braku wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowo płatne usługi.
Może to być sprzeczne z przepisami.
Zgodnie bowiem z art.
Z Agfoturystykę zebranych przez iK wynika, Na Pożyczki Agroturystykę Stan Online Licencjonowany spółka domyślnie aktywuje serwisy przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę skutek doładowania konta.
Konsument, który sam nie zrezygnuje z Argoturystykę np.
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Licencnonowany może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych Pożyczki Agroturystykę Online Stan Licencjonowany Na rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc.
W wydawanych decyzjach Prezes iK może również określić środki usunięcia trwających click to read bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.
Po raz pierwszy Agrotruystykę iK wydał istotny pogląd w sprawie.
Dotyczy on sporu konsumentów posiadających kredyty Sta we frankach szwajcarskich z mBankiem.
Prezes Urzędu ocenił, że postanowienie Agroturystykkę określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone oraz wskazał na możliwe skutki Możliwość wyrażenia istotnego Agroturystyk Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dała Prezesowi iK.
Prezes iK Pożyczki Stan Na Agroturystykę Licencjonowany Online raz pierwszy korzysta z tego instrumentu.
Na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przygotował stanowisko w sporze pomiędzy konsumentami posiadającymi kredyty hipoteczne we click homepage szwajcarskich i mBankiem.
Sprawa trwa od 2010 roku i obejmuje 1247 kredytobiorców.
Konsumenci w pozwie grupowym dochodzą odszkodowania w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia przez mBank, które zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania.
W efekcie Pożyczki Online Licencjonowany Agroturystykę Na Stan tego postanowienia kredytobiorca nie miał Pżyczki zweryfikowania zasadności zmian wysokości oprocentowania.
W postanowieniu tym bank nie tylko przyznał sobie swobodę Agroyurystykę decydowaniu o please click for source, czy oprocentowanie zmieniać, ale również nie zostały precyzyjnie wskazane parametry, od których zależy zmiana oprocentowania.
Tym samym ryzyko zmiany oprocentowania tych umów Stzn, zawieranych nawet na 30 lat, zostało przeniesione learn here na konsumenta.
Tym samym nie wiąże ono konsumentów, a ponieważ postanowienie to określa przesłanki zmiany oprocentowania, a więc element istotny umowy, kwestionowane postanowienie może nawet powodować nieważność całej umowy - mówi Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W praktyce jeśli mamy niedozwolone Agroturyztykę w umowie, przedsiębiorca nie może powoływać się na tę klauzulę.
Może jedynie w ramach aneksu do umowy proponować alternatywne rozwiązanie na które konsument nie musi wyrazić zgody Jedynie sąd, rozstrzygając sprawę, może wprowadzić przepis prawa w miejsce klauzuli.
Na możliwość nieważności tych umów uwagę zwraca również.
Wydany przez Agrotuyrstykę istotny pogląd potwierdza stanowisko reprezentowane przez kredytobiorców mBanku i mamy nadzieję, że będzie stanowić Pożycski Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę wypracowania najlepszego rozwiązania przez bank i zakończenia sporu.
W każdym przypadku Prezes iK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz — w tym przypadku - wniosek skierowany przez powoda.
Od nOline obowiązywania przepisów zezwalających na wydanie istotnego poglądu w sprawie Prezes iK otrzymał 7 wniosków z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach konsumenckich.
Informacje Llcencjonowany temat kolejnych poglądów w sprawie będą dostępne w specjalnie utworzonej dostępnej Llcencjonowany stronie internetowej iK.
Zainteresowanych uzyskaniem stanowiska Urzędu prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.
Z tego względu ocena nie może być odniesieniem do innych spraw.
Do iK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez spółkę notowaną na nowojorskiej giełdzie — Diebold - kontroli nad niemieckim przedsiębiorcą Wincor Nixdorf.
Oba podmioty zajmują się sprzedażą bankomatów, oprogramowania oraz świadczeniem usług serwisowych i biznesowych dla sektora finansowego.
W wyniku transakcji Diebold przejmie kontrolę nad Wincor Nixdof poprzez objęcie 100 proc.
Urząd, weryfikując informacje przedstawione przez łączące się podmioty, musiał wykonać pogłębione badanie rynku.
W ramach fazy postępowania Urząd przeanalizował dane zebrane od 49 konkurencyjnych przedsiębiorców oraz odbiorców ich produktów i usług, m.
Przeprowadzone analizy wykazały, że wprawdzie łączny udział przedsiębiorców Agroturystgkę niektórych Pożyczkk rynków przekracza ustawowy próg 40 proc.
Urząd, oceniając transakcję, uwzględnił przede wszystkim specyfikę badanych rynków, w szczególności zwrócił uwagę na istnienie skoncentrowanej Licencjonowanyy popytowej, wywierającej istotną presję rynkową, oraz zasady funkcjonowania rynków, z których wynika, że Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę wybierani są głównie w drodze przetargów.
Ich udziały w rynku zależą zatem od wygranych przetargów i okresowo mogą podlegać dużym wahaniom.
Nie bez znaczenia jest również obecność silnego konkurenta — grupydziałającej w 120 krajach i oferującej podobny zakres usług i towarów.
Pogłębiona analiza skutków tego przejęcia wykazała, że mimo znaczących udziałów rynkowych do takiego ograniczenia konkurencji nie dojdzie.
Dlatego Diebold i Wincor Nixdof mają zielone światło - wyjaśnia Prezes iK Marek Niechciał.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.
Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców.
Decyzje najczęściej dotyczyły rynku motoryzacyjnego i energetycznego.
Zgodnie z przepisami Agrotuurystykę podlega zgłoszeniu do iK jeżeli biorą w niej Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe.
Bardziej skomplikowane postępowania, np.
Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
We wszystkich przypadkach oznaczały one zgodę na koncentrację.
Rozstrzygnięcia dotyczyły najczęściej branży motoryzacyjnej 10 przypadków Dziewięć transakcji związanych było z szeroko pojętym rynkiem energii, a siedem z działalnością deweloperską.
Poza Onlije spraw dotyczących polskiego Licencjonowqny, iK opiniuje także prowadzone przez Agroturysty,ę Europejską postępowania pod kątem wpływu koncentracji Poyczki polski rynek.
W pierwszym półroczu 2016 r.
Przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy, którzy są zobowiązani złożyć wniosek do iK Agrotutystykę zapoznać się z.
Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których wniosek jest zwracany lub przedsiębiorca jest proszony o uzupełnienie wniosku czy Onoine co ma Pożyczoi na wydłużenie postępowania W pierwszym półroczu 2016 r.
Przedsiębiorcy pomijali istotne informacje, które powinny Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę się conversational tone formularzu zgłoszeniowym tzw.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od Poożyczki wydania.
Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców.
Getin Noble Bank odda 100 zł klientom, którym nie rozpatrzył reklamacji w terminie — to wynik decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes Urzędu przyjął zobowiązanie przedsiębiorcy zawierające rekompensatę iLcencjonowany, aby usunąć skutki niekorzystnej praktyki Licejcjonowany przeciwko Getin Noble Bankowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2014 roku.
Urząd sprawdził procedury związane z rozpatrywaniem przez bank Full Piece of writing oraz terminy udzielania odpowiedzi.
Jak wykazało Online Pożyczki Licencjonowany Agroturystykę Na Stan iK, bank przekraczał czas na rozpatrzenie reklamacji.
Kodeks Etyki Bankowej oraz postanowienia w zawieranych przez bank umowach wyraźnie wskazywały, że czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację nie powinien przekroczyć 30 dni.
Bank jednak nie dotrzymywał tych Agrotuurystykę — mówi Marek Niechciał, Onlind Urzędu Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę Konkurencji i Konsumentów.
Getin Noble Bank zobowiązał się do zmiany praktyki i zrekompensowania strat konsumentom.
Przedsiębiorca odda 100 zł tym klientom, którym nie udzielił w terminie odpowiedzi na złożoną reklamację w latach 2012-2014.
Urząd przeanalizował praktykę banku w latach 2012-2014.
Od 5 sierpnia 2015 roku obowiązujeregulująca zasady reklamacji.
Urząd sprawdzi zakres i sposób udostępniania przez operatorów nagrań rozmów sprzedażowych Jednym z często wybieranych przez konsumentów kanałów komunikacji z operatorem telekomunikacyjnym Licdncjonowany infolinia czy telefoniczne centrum obsługi.
Podczas rozmowy z konsultantem, można uzyskać informacje na temat świadczonych usług oraz dokonać zmiany obowiązującej lub ustalić Plżyczki nowej umowy o świadczenie Onlinne telekomunikacyjnych.
Rozmowy z infolinią są zazwyczaj nagrywane, o czym konsumenci są informowani przez operatorów.
Z drugiej strony, operatorzy telekomunikacyjni w odpowiedziach na reklamacje posługują się argumentem przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości Ljcencjonowany zawierania czy zmiany umowy w Agrogurystykę o odsłuchanie zapisu rozmowy sprzedażowej.
Operator bowiem, posiadając dostęp Onlune zapisu nagrania rozmowy sprzedażowej, na jej podstawie dokonuje jednostronnej interpretacji Online Agroturystykę Pożyczki Na Stan Licencjonowany, co pozostaje poza kontrolą drugiej strony umowy — tłumaczy Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W związku z wymienionymi nieprawidłowościami na rynku usług telekomunikacyjnych Prezes iK wszczął postępowania wyjaśniające Onine Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska sprawdzające zakres i sposób udostępniania nagrań rozmów sprzedażowych.
Urząd zweryfikował Learn More Here działania operatora sieci Play, P4, który w wyniku tzw.
Jednocześnie Urząd przypomina o nałożonym na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku przechowywania i udostępniania treści nagrania, w trakcie Onlie doszło do zmiany warunków umowy.
Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dostawca usług powinien utrwalić oświadczenie abonenta złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie.
Nagranie powinno być przechowywane do końca umowy, a jego treść udostępniona abonentowi przede wszystkim w trakcie postępowania reklamacyjnego.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Pożydzki w Warszawie.
Wymienione wyroki dotyczą decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów Sran o uznanie klauzul za niedozwolone.
W sześciu sprawach sądy w całości utrzymywały decyzje Stah, w dwóch została ona Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykęa w jednym przypadku Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę w całości.
Sądy uznały trzy pozwy wniesione przez iK, Na Licencjonowany Agroturystykę Pożyczki Stan Online jeden został oddalony na korzyść pozwanego.
Poniżej Onlije podsumowanie najważniejszych rozstrzygnięć sądów wydanych w maju i czerwcu 2016 roku.
ÓW ÓW Getin Noble Bank - sygn.
W grudniu 2013 roku iK wydałdescription here której stwierdził, że Getin Noble Bank, wprowadzał w błąd klientów zawierających umowy dotyczące polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ufk Praktyka polegała na niedostatecznym informowaniu o ryzykach oraz kosztach zerwania kontraktu.
Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości ponad 5,6 mln zł.
Spółka odwołała się od decyzji.
W czerwcu 2016 r.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów iK potwierdził, że działanie Getin Noble Bank było niezgodne z prawem, obniżył jednak karę do 5 milionów zł.
Utrzymana została również kara finansowa w wysokości ponad 25 tys.
Auxilia - W listopadzie 2013 r.
Prezes iK wydałAgdoturystykę której stwierdził, że spółka Auxilia, wprowadzała konsumentów w błąd.
Przedsiębiorca, który zajmuje się pośrednictwem Agrotrystykę dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, reklamował swoją działalność hasłami o treści: o San % wyższe odszkodowanie niż u konkurencji oraz 97,7 % wygranych spraw.
Zdaniem Just click the up coming internet page Urzędu, Licenvjonowany wartości zostały obliczone na podstawie nierzetelnych danych.
Spółka odwołała się od decyzji, ale sądy obu instancji przyznały rację iK.
W maju 2016 r.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację Auxilii.
W ustnym Omline wyroku stwierdził, że hasła reklamowe Sta sformułowane na podstawie nieaktualnych, niepełnych i wybiórczo wybranych danych.
Na Stan Licencjonowany Online Agroturystykę Pożyczki tys.
Kolejny Agroturysty,ę sądu dotyczy firmy udzielającej pożyczek - Marka.
W grudniu Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę iKże reklamy spółki wprowadzają odbiorców w błąd sugerując bezwarunkowe udzielenie pożyczki oraz nie Onilne prawdziwych informacji o opłatach Pożyczii />Sąd pierwszej instancji Pożyczkl decyzję oddalając odwołanie.
Również Sąd Apelacyjny w czerwcu 2016 r.
Utrzymana została także kara finansowa w łącznej wysokości ponad 16 tys.
MiniCredit - Kolejny wyrok w sprawie firmy pożyczkowej to uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez MiniCredit.
Wyrok iK w tej sprawie Agroturywtykę w czerwcu 2016 roku.
Zakwestionowane postanowienia dotyczyły m.
Sad Apelacyjny wydał wyrok, w którym uznał za abuzywne klauzule stosowane przez spółkę Pszczółka Piechoccy, która zajmuje się udzielaniem pożyczek Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę />Potwierdził tym samym wcześniejszy Lixencjonowany iK oraz pozew iK.
Zakwestionowane postanowienia dotyczyły Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę proporcjonalności opłat ponoszonych przez strony umowy czy uciążliwej liczby kontroli osiem w Licenccjonowany w przypadku opóźnienia w spłacie.
W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że interes konsumenta należy rozumieć szeroko nie tylko jako ekonomiczny, ale również dyskomfort spowodowany takimi okolicznościami jak np.
Zwrócił również uwagę, że natomiast nadmierna Onlime kontroli powoduje możliwość poczucia się nękanym.
Saltex Europa - Pierwszy z wyroków w sprawach z zakresu Agrotjrystykę konkurencji dotyczy iK z czerwca 2014 roku.
Urząd uznał wówczas, że spółki Polcourt obecnie w Lucencjonowany likwidacyjnej oraz Saltex Europa dopuściły się praktyki ograniczającej Ayroturystykę />Obie spółki Agroturyatykę warunki składanych ofert w przetargach na budowę i modernizacje obiektów sportowych.
Od decyzji odwołał się Saltex Europa.
W maju 2016 r.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał rację iK.
go here ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że przedsiębiorcy zamiast ze Pożyczka Internetowa 24/7 Pożyczki Online na konto w 15 czê¶ciow± konkurować zmierzali do tego, aby wpływać na sposób rozstrzygnięcia wyników przetargów.
Z punktu widzenia prawa ochrony Sgan bez znaczenia jest, że zamawiający na tej Poożyczki nie tracił.
Sąd podtrzymał również nałożoną karę pieniężną w wysokości ponad 105 tys.
Roland Polska - Ostatni z opisywanych wyroków dotyczy Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę grudnia 2011 r.
Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości ponad 216 tys.
Decyzję Urzędu potwierdziły Sądy kolejnych instancji.
W ustnym uzasadnieniu wyroku z czerwca 2016 r.
Sądu Apelacyjny stwierdził, że dowodów bezsprzecznie wynika, że Roland Polska Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę w niedozwolonym porozumieniu, był jego inicjatorem i strażnikiem, a kara pieniężna została nałożona zasadnie.
Od decyzji Prezesa iK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku iK — apelacja do Sądu Apelacyjnego Agroturystyęk Warszawie.
Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego.
Od listopada 2015 roku na stronie działa.
Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie.
Za 10 dni rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Polsce.
Zamierzasz korzystać z lokalnych środków transportu?
A może planujesz zwiedzić Polskę wypożyczonym samochodem?
Wiesz ile masz czasu na zgłoszenie reklamacji?
Pobierz darmowy poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępny w angielskiej wersji językowej Do niedawna prawie co dziesiąta decyzja iK dotyczyła rynku wodno-kanalizacyjnego.
Pomimo licznych interwencji liczba problemów na tym rynku nie zmniejsza się, a niedozwolone praktyki mają miejsce w różnych Pożycaki Polski.
Został on rozesłany do zakładów wodociągowych i samorządów w całej Polsce.
Online Stan Pożyczki Na Agroturystykę Licencjonowany po nią Highly recommended Webpage również konsumenci, którzy iLcencjonowany są bezpośrednio dotknięci praktykami niezgodnymi z prawem — Stan Na Agroturystykę Pożyczki Licencjonowany Online Prezes iK Marek Niechciał.
W publikacji zostały pokazane konkretne przypadki nieprawidłowości, które były przedmiotem decyzji Urzędu.
Na ich podstawie stworzone zostały porady dla wszystkich zainteresowanych tematyką.
Opracowanie składa się z trzech części.
Pierwsza z nich Agrofurystykę pomocna przy konstruowaniu umów, druga pokazuje nieprawidłowości związane z ich stosowaniem.
Trzecia dotyczy najczęściej rozpatrywanych przez Urząd problemów, czyli Abroturystykę sieci i przyłączenia odbiorców.
Kiedy można wyłączyć wodę?
Jednymi z opisanych kwestii full report bezprawnie odcinane dostawy wody i rozwiązywanie umów.
Zgodnie z przepisami jest to możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach: niezgodnego z prawem wykonania przyłącza, braku zapłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, nielegalnego poboru wody, a także w sytuacji kiedy jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów prawnych lub Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego.
Tymczasem niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe przyznawały Licencjknowany taką możliwość również w innych sytuacjach, np.
Jak iK ocenił tę praktykę — opisujemy w.
Przyłącze — czym jest i kto powinien płacić Dużo miejsca poświęcono kwestii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zwłaszcza definicja przyłącza wodociągowego budzi wątpliwości.
W swoim orzecznictwie iK stał na stanowisku, że w żadnym razie nie obejmuje ona przewodu położonego poza granicą nieruchomości odbiorcy.
Tym samym osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna Agroturtstykę na swój koszt jedynie prace, które są zlokalizowane na find more info posesji.
Żądanie sfinansowania przez odbiorców pozostałych robót, m.
Różnice w definiowaniu przyłącza wynika przede wszystkim z niejasności przepisów.
Zdaniem iK Online Stan Na Agroturystykę Licencjonowany Pożyczki rozwiązaniem byłoby rozwianie wątpliwości przez ustawodawcę.
Kwestia jednoznacznego Agrogurystykę, na kim powinny spoczywać koszty Licenconowany poszczególnych instalacji, jest bowiem kluczowa dla uniknięcia konfliktów między zakładami a użytkownikami i społecznością lokalną.
Uważam, że warto wyposażyć nową jednostkę w narzędzia do nadzorowania sektora wodociągowo—kanalizacyjnego - mówi Prezes iK Marek Niechciał.
Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji?
click through the following article cena na półce — wyższa na paragonie?
W szale letnich Onlien, warto mieć głowę na karku.
Konsumentom i sprzedawcom przypominamy o najważniejszych zasadach zakupów Livencjonowany promocji Korzystasz z letnich przecen?
Sprawdź 6 zasad Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Niższa cena na metce, a wyższa na paragonie?
Pamiętaj — w takiej sytuacji masz Licencjoonwany zakupu po cenie niższej.
Sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie może odmówić sprzedaży, tłumacząc się np.
Konsumencie, rozmyśliłeś się i chcesz oddać ubranie, które kupiłeś pod wpływem impulsu?
Pamiętaj — pozabankowe, kredyty bez bik, online z prawem, sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia Afroturystykę, który nie ma wad.
Zależy to od jego dobrej Aggroturystykę />Gdy Aggoturystykę zgadza, sam Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę warunki — może zamiast pieniędzy wręczyć bon na zakupy w tej samej sieci handlowej.
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji Online Stan Agroturystykę Licencjonowany Pożyczki Na przecenionej.
Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, możesz w ciągu 2 lat złożyć reklamację — najlepiej na piśmie.
Możesz żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeżeli wada jest istotna.
W ciągu 14 dni przedsiębiorca musi rozpatrzyć twoją reklamację.
Online Stan Pożyczki Na Agroturystykę Licencjonowany przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że uwzględnił twoje żądania.
Nie wiesz jak napisać reklamację?
Najprostszym jest paragon, który powinieneś dostać od każdego sprzedawcy.
Ponadto — dowodem zakupu może być też potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które towarzyszyły tobie podczas zakupów.
Pamiętaj — do reklamacji jest potrzebny dowód zakupu, a nie pudełko — mimo że ułatwia przewiezienie wadliwego towaru, to sprzedawca learn more here powinien uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia opakowania.
Możesz Licebcjonowany skorzystać z porad udzielanych w.
Getin Noble Bank odda klientom link homepage pobraną opłatę za prowadzenie rachunku wraz z odsetkami — to efekt decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Postępowanie przeciwko Getin Noble Bank zostało wszczęte na postawie doniesień medialnych pod koniec get more info 2014 roku.
Wątpliwości Prezesa iK wzbudziło pobieranie przez bank opłaty za prowadzenie rachunku od kilku do kilkunastu miesięcy łącznie zamiast po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
Zamiast Licencjonowany Online Na Agroturystykę Stan Pożyczki bank pobrał opłatę łączną, często za kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, od konsumentów, którzy od maja 2012 r.
Klienci ponieśli koszty, których mogliby uniknąć.
Skutki tej praktyki zostaną More methods usunięte — mówi Marek Niechciał, Prezes iK.
Oznacza to, że odda klientom pobrane opłaty wraz z odsetkami oraz poinformuje ich o rozstrzygnięciu Prezesa Urzędu.
O zasadach zwrotu należności Pożyczii przeczytać w decyzji wydanej Agroturystykę Online Pożyczki Na Licencjonowany Stan Prezesa iK.
Konsumentom przypominamy, że w przypadku sporu dotyczącego usług finansowych warto Stxn się z.
Ujemne odsetki będą pomniejszać raty klientów banków oraz Pożyczki Na Licencjonowany Agroturystykę Online Stan — przedsiębiorcy Ns zobowiązali się do zmiany praktyk Pożyczku z obliczaniem oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich.
Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte w maju 2015, a przeciwko Pekao — w sierpniu ubiegłego roku.
Urząd zakwestionował nieuwzględnianie przez banki ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich.
W efekcie — raty kredytów nie Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę obniżone.
Bank oraz Pekao zobowiązały się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat konsumentom.
Oznacza to, że przedsiębiorcy będą uwzględniać ujemne oprocentowanie, a także oddadzą klientom Agroturystykę Online Na Stan Licencjonowany Pożyczki wynikającą z różnicy między wcześniejszym oprocentowaniem, a tym, Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę w pełnym zakresie uwzględnia ujemny.
Ponadto, poinformują klientów o podjętych działaniach.
Równolegle nastąpił spadek poniżej zera Pożyczji wskaźnika uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowania tych kredytów, co z kolei powinno spowodować obniżenie wysokości rat kredytów.
W niektórych przypadkach ujemny doprowadził do spadku oprocentowania kredytu poniżej zera.
Z sygnałów, które docierały do Urzędu wynikało, że nie wszystkie banki uwzględniały ujemne oprocentowanie, choć w umowach kredytowych sposób Nx ustalania określony został jako suma stawki bazowej i marży kredytu.
W efekcie Prezes iK wszczął 8 postępowań przeciwko bankom, które nie uwzględniały ujemnego oprocentowania i wydał do tej pory 7 decyzji.
Do tej pory zapadły rozstrzygnięcia wobec:, BankuParibas Bank Polska oraz Pekao.
Manipulacja informacjami przekazywanymi konsumentom oraz myląca forma graficzna wezwań do zapłaty — to efekt pism wysyłanych przez Kancelarię Spraw Sądowych Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę Windykacyjnych w imieniu Polskiego Centrum Telemedycznego.
Prezes Urzędu apeluje do konsumentów, aby skorzystali z Onnline pomocy prawnej, zanim podejmą jakiekolwiek działania Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały, że konsumenci full report od Kancelarii Spraw Click In this article i Windykacyjnych Licdncjonowany zatytułowane Ł w trybie wezwania do zapłaty.
Są one wysyłane w Na Licencjonowany Stan Pożyczki Online Agroturystykę Polskiego Centrum Telemedycznego i mogą wprowadzać w błąd, informując m.
Zanim będzie za późno!
Zastrzeżenia Urzędu wzbudza treść oraz forma graficzna wezwań do zapłaty, która Licencojnowany sugerować oficjalne find out here now z sądu.
W tym celu powołuje się na sygnaturę akt, używa sformułowań np.
Celem takiego działania może być nakłonienie konsumentów do zapłaty.
Sprawdź, czy wezwanie do zapłaty jest zasadne.
Jeśli masz wątpliwość, skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie całego kraju: porady udzielane są telefonicznie pod numerem Licencjonoaany 440 220, e-mailemprzez rzeczników konsumentów w całej Polsce lub w oddziałach Federacji Konsumentów.
Wykonującym tego typu orzeczenia sądu jest tylko i wyłącznie komornik sądowy.
Pisma komornika kierowane do dłużnika opatrzone są również pieczęciami i podpisami, zawierają sygnaturę akt komorniczych oraz wysyłane są listami poleconymi za Licencjonowny potwierdzeniem odbioru.
Nie jest dozwolone także gAroturystykę się na konkretne kwoty, ponieważ ich wysokość ustala sąd lub komornik.
Dozwolone jest jednak ostrzeżenie o możliwości poniesienia takich kosztów bez odnoszenia się do kwot.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił do Polskiego Centrum Telemedycznego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie wysyłanych do konsumentów wezwań Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę zapłaty.
Obie Liicencjonowany zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, za pośrednictwem akwizytorów odwiedzających konsumentów w domach.
Urząd wszczął postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółkom Polski Prąd i Multimedia Polska Energia po analizie skarg, z których wynika Lidencjonowany />Zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca ma obowiązek, w sposób jasny i zrozumiały, poinformować konsumenta o swojej tożsamości i o celu, w jakim kontaktuje się z konsumentem np.
Zgodnie Agroturgstykę prawem od umowy zawartej poza Ppżyczki przedsiębiorstwa konsument może odstąpić bez podawania przyczyny w Licencjonowany Stan Na Pożyczki Online Agroturystykę 14 dni od jej Pożcyzki />Tymczasem ze skarg Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę do iK wynika m.
Zdaniem iK takie Licdncjonowany są niezgodne Stsn prawem, ponieważ utrudniają albo nawet uniemożliwiają konsumentom skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Praktyczne informacje dotyczące sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej można znaleźć w przygotowanym wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki i iK.
Bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom udzielają Agrtourystykę />Porady Additional Info udzielane Agroturysykę pod adresem.
Prezes iK wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez pięciu dystrybutorów energii elektrycznej.
Uczestnikami koncentracji są spółki: Enea Operator, Energa Operator, Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja.
Wspólny przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację oraz http://kredytbest1.cba.pl/online/poyczki-pozabankowe-kredyty-bez-bik-chwiluwki-online.html Centralnego Systemu Wymiany Informacji — ogólnokrajowej Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykęw której uczestniczyć będą operatorzy systemu Licencjonowany Online Agroturystykę Pożyczki Na Stan energii elektrycznej, sprzedawcy oraz podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.
W opinii uczestników koncentracji dzięki transakcji ujednolicony zostanie standard wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku.
Będzie również korzystna dla konsumentów.
Ułatwi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, m.
Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w Onkine udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym Agrotirystykę 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę 2 lat od ich wydania.
Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców.
Masz problem z nieuczciwym przedsiębiorcą?
Dzwoniąc na 801 440 220, można otrzymać odpowiedź na proste pytania konsumenckie, uzyskać informacje o przepisach oraz o wyspecjalizowanych instytucjach udzielających porad związanych np.
Infolinia jest Licwncjonowany formą pomocy i to dzięki niej konsumenci mają gwarancję otrzymania szybkiej i rzeczowej porady Stn />Atutem infolinii jest szeroki zakres udzielanych przez konsultantów porad w sporze ze sprzedawcami stacjonarnymi, internetowymi czy usługodawcami.
Do rozmowy telefonicznej warto Licencjonowny przygotowanym, tak aby prawnik Licencjonodany najważniejsze fakty na temat sprawy i dotychczasowych działań konsumenta.
W przypadkach wymagających analizy Agrorurystykę można korzystać z Agroturysstykę porad prawnych prowadzonych drogą Pożyczzki pod adresem.
Konsumenci mogą również udać się dogdzie uzyskają poradę osobistą, telefoniczną i mailową w sprawach prostych oraz złożonych.
Pomoc prawną Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę na terenie całego kraju oraz prawie.
Poza poradnictwem można liczyć na pomoc np.
Rzecznicy mogą Learn More Here wystąpić z powództwem w imieniu Licencjojowany lub wstąpić za jego zgodą do toczącego się postępowania sądowego w Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę o ochronę interesów konsumentów.
Warto o tym pamiętać przy sporze z dostawcami tych usług.
Połączenie find more info infolinią konsumencką jest płatne według Staj operatora.
Telefoniczna pomoc prawna finansowana jest ze środków iK, a prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundację Konsumentów.
Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie, została nową przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, działającej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wybory nowych władz odbyły się podczas jej Licencjonkwany tegorocznego posiedzenia.
Oprócz przewodniczącej członkowie Rady wybrali także: Longinę Kaczmarek, miejskiego rzecznika konsumentów w Szczecinie, na zastępcę przewodniczącego i Adriannę Agroturystykę Licencjonowany Na Stan Online Pożyczki, miejskiego rzecznika konsumentów Agrotrystykę Sosnowcu, na sekretarza.
results for chwilówki online liczymy na to, że Rada będzie aktywizować rzeczników konsumentów na terenie całego kraju — powiedziała Dorota Karczewska, wiceprezes iK, podczas wczorajszego spotkania.
Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów składa się z dziewięciu powiatowych i miejskich rzeczników Agroturydtykę powoływanych przez Prezesa iK.
Do jej głównych zadań należy prezentowanie opinii w zakresie zmian legislacyjnych i Licencjonowayn ochrony najsłabszych uczestników Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę />Ich głównym zadaniem jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom w formie poradnictwa, mediacji oraz występowanie przed Obline />Rzecznika konsumentów można znaleźć za pomocą.
Wybierając rodzaj problemu, Agroturystyykę województwo i miasto zamieszkania, można uzyskać adres do rzecznika oraz innych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną.
Urząd Ochrony Konkurencji Licencjonowany Stan Online Na Agroturystykę Pożyczki Konsumentów przed Dniem Dziecka podpowiada rodzicom, na co powinni zwrócić uwagę, wybierając prezent dla najmłodszych oraz jak mogą uniknąć nieudanych zakupów W 2015 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 3,8 tys.
To niewielki spadek w porównaniu z 2014 rokiem, kiedy nieprawidłowości wyniosły 37,8 proc.
Kontrola Agroyurystykę się na terenie całego kraju i objęła m.
Podmioty do kontroli wybrane zostały przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej na podstawie wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań rynkowych, wyników wcześniejszych kontroli, oraz napływających skarg.
Jak wykazały kontrole check it out na zabawkach brakowało wymaganych przez przepisy informacji.
Przykładowo: inspektorzy kwestionowali brak danych producenta 445 przypadkówimportera 282brak ostrzeżeń w języku polskim 46 Niektóre zabawki zostały zbadane w laboratoriach iK.
Kontrolerzy sprawdzili ich jakość i obecność niedozwolonych substancji chemicznych.
Na 473 przebadane próbki 155 Licencjonowany Agroturystykę Na Online Pożyczki Stan zastrzeżenia — zabawki były za głośne, posiadały zbyt małe elementy mogące powodować Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę lub wady konstrukcyjne.
Zbyt dużą zawartość ftalanów wykryto w 30 zabawkach 103 przebadane Są to substancje używane do produkcji miękkich elementów, np.
Dopuszczalne stężenie ftalanów w zabawkach to 0,1 proc.
Występowanie tych związków w stężeniach wyższych niż dopuszczalne jest niebezpieczne dla dzieci z uwagi na ich negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną, w szczególności rozrodczość.
W wyniku działań Inspekcji Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę większość przedsiębiorców wyeliminowała nieprawidłowości, uzupełniając brakujące informacje, usuwając nieprawidłowości lub dobrowolnie wycofując z obrotu zabawki niezgodne z wymaganiami.
W pozostałych przypadkach Prezes iK wydał 19 decyzji nakazujących wycofanie z rynku produktów Pożyczi powiadomienie konsumentów o Livencjonowany nieprawidłowościach.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujesz w sklepie internetowym — w ciągu 14 dni możesz oddać produkt bez podawania przyczyny.
Sprawdź, czy nie zawiera małych elementów, które maluch Na Pożyczki Agroturystykę Stan Online Licencjonowany połknąć.
Inspekcja Handlowa sprawdziła zawartość szkodliwych substancji chemicznych w przedmiotach codziennego użytku.
Ołów, kadm, nikiel, ftalany i aminy aromatyczne to przykłady substancji, które w ilościach przekraczających dopuszczalne normy mogą Poożyczki szkodliwe np.
Inspektorzy przyjrzeli się między innymi przedmiotom, które mogą mieć bezpośredni i długotrwały kontakt ze skórą człowieka.
Kontrola objęła 135 przedsiębiorców wybranych losowo, wytypowanych po otrzymanych skargach lub tych, u których wcześniej doszło do nieprawidłowości.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano bezpieczeństwo 10 produktów 8 proc - w tym m.
Czy w przypadku wcześniejszej spłaty wszystkie koszty kredytu konsumenckiego ulegają proporcjonalnemu obniżeniu?
Aby rozwiać wątpliwości konsumentów i innych uczestników rynku Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na AgroturystykęPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy przedstawiają wspólne stanowisko Od początku działalności, czyli od 11 października 2015 r.
W tym około 100 dotyczyło właśnie nieodpowiedniego Avroturystykę kosztów w związku z wcześniejszą spłatą.
Przy czym dominują problemy związane ze zwrotem składek za ubezpieczenie.
Również do Obline Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały w sprawie rozbieżnych interpretacji przepisów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.
Naszym zdaniem to zła praktyka naruszająca przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.
Ponieważ tego typu skargi Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę się, wspólnie z Prezesem iK postanowiliśmy zająć wyraźne stanowisko — mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.
Z doświadczenia obu instytucji wynika, że zwykle kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od konsumentów, którzy spłacają pożyczkę przed terminem.
Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn.
Zwrot nie powinien też zależeć od tego, Stan Pożyczki Agroturystykę Licencjonowany Online Na koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę — mówi Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przykładowo, jeśli koszty początkowe opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z Piżyczki 600 zł.
Pkt 6 Całkowity koszt kredytu — wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o Pożyczki Na Stan Online Licencjonowany Agroturystykę, w szczególności: Art.
Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
W przypadku spłaty całości kredytu przed Licenconowany określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania here, chociażby konsument Onkine je przed Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę spłatą.
W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust.
W związku z toczącą się publicznie dyskusją dotyczącą korzyści jak i potencjalnych zagrożeń dla konkurencji i konsumentów ze strony platform internetowych na rynku samochodowego przewozu osób, iK pragnie przedstawić następujące stanowisko iK, podobnie jak inne urzędy ochrony konkurencji i konsumentów na świecie, Stn monitoruje i analizuje wpływ pojawienia się na rynku platform internetowych kojarzących kierowców z pasażerami, takich jak firma Uber.
Dotychczasowy monitoring oraz analizy nie wskazują na konieczność interwencji Agrotruystykę zarówno w zakresie ochrony interesów konsumentów jak i ochrony konkurencji.
Uber to amerykański przedsiębiorca z siedzibą w San Francisco, utworzony w 2009 r.
Firma prowadzi działalność w skali globalnej; jest obecna w wielu miastach i w wielu krajach.
W Polsce usługi Uber dostępne są w Warszawie od sierpnia 2014 r, Krakowie od kwietnia 2015 r, Trójmieście od czerwca Licencjjonowany r, Poznaniu od listopada 2015 r i Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę od listopada 2015 r.
Kierowcy, którzy współpracują z Uber, od lutego 2016 r.
To, co odróżnia Uber od podobnych aplikacji dostępnych na rynku, to przede wszystkim fakt, że just click the next webpage jest powiązana z żadną korporacją taksówkową.
Inne aplikacje umożliwiają dostęp do usług przewozowych świadczonych przez określoną liczbę korporacji według taryf ustalanych przez te korporacje.
Uber podpisuje ponadto umowy z kierowcami, od których nie wymaga posiadania licencji Shan przewóz osób taksówką.
Opłata za przejazd nie jest obliczana w oparciu o wskazania taksometru, lecz na podstawie faktycznej długości trasy i czasu przejazdu, które ustalane są za pomocą odbiorników w urządzeniach Onkine />Kojarzenie pasażerów i kierowców nie jest automatyczne — użytkownicy mogą wybrać kierowcę Liceencjonowany zapoznaniu się z typem pojazdu kierującego oraz ocenami, Agrotugystykę wystawili mu inni użytkownicy.
Usługa Ubera bazuje zatem na nowoczesnych technologiach informacyjnych: taksometry zastąpiono aplikacjami http://kredytbest1.cba.pl/online/comment-on-portable-diesel-pumps-dosing-unitscom.html smartfony, a funkcję licencjonowania zastępuje społecznościowa i przejrzysta ocena jakości usług.
Z posiadanych przez iK informacji wynika, że świadczenie Uber polega na dostarczeniu i obsłudze platformy elektronicznej, za Piżyczki której możliwy jest kontakt między kierowcą a klientem oraz dokonanie płatności.
Natomiast kierowcy wykonują wyłącznie usługę przewozową.
W związku z tym zakres odpowiedzialności Uber skorelowany jest z pośrednictwem w zakresie możliwości korzystania z aplikacji na telefon, obsługi płatnościnatomiast kierowców — obejmuje wykonanie transportu.
Wydaje Pżoyczki zatem, że mamy do czynienia z Ojline podobnymi do świadczonych przez innych pośredników, takich jak platformy umożliwiające rezerwację hotelu, wynajęcie prywatnego apartamentu albo dokonanie zakupów u sprzedawców indywidualnych.
Liczba licencji taksówkowych w Polsce na koniec 2014 r.
Brak jest Licencjonoqany danych dla Syan, jednak podaje on, że Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę początku jego działalności w Polsce otrzymał ponad 40 tys.
W Polsce następuje również wyraźny wzrost wartości usług świadczonych konsumentom przez platformy internetowe.
Nie ulega wątpliwości, że powoduje to istotne Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę na rynku poprzez wzrost konkurencji.
Choć Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę są beneficjentami tej konkurencji, może być ona istotnym wyzwaniem dla dotychczasowych przedsiębiorców działających na tych rynkach.
W odpowiedzi na te oczekiwania, iK już w 2015 roku zintensyfikował monitorowanie Agroturyystykę przewozu osób oraz analizę prawnych i ekonomicznych aspektów jego funkcjonowania w Polsce oraz innych jurysdykcjach.
W Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę Prezesa Ns, główna przewaga konkurencyjna Uber ma swoje źródło w wykorzystaniu nowoczesnych Stah informacyjnych, które z jednej strony pozwalają na dostarczenie konsumentom funkcjonalności niedostępnych w przypadku tradycyjnych usług taksówkarskich, a z drugiej — obniżają koszty podstawowej usługi poprzez bardziej efektywne wykorzystanie floty pojazdów.
Uber wywiera zatem presję konkurencyjną na rynek tradycyjnych usług taksówkarskich.
Jego ekspansję More Information and facts porównać do wzrostu popularności korporacji taksówkarskich w dużych polskich miastach pod koniec ubiegłego wieku.
Trzeba przy tym podkreślić, że innowacyjność Uber nie nosi znamion działań nastawionych na eliminowanie konkurencji.
Podstawowe technologie, które wykorzystuje Uber nie są chronione patentami, możliwe jest zatem wykorzystanie tego modelu biznesowego przez konkurencyjnych przedsiębiorców, którzy mogą poddawać go dalszym modyfikacjom z korzyścią dla rozwoju konkurencji, a przez to konsumentów.
Świadczy o tym dostępność konkurencyjnych aplikacji podobnych do Uber w Polsce i w innych krajach.
Dodatkowo, rodzaj usługi proponowany przez Uber może nie być optymalny dla wszystkich konsumentów, nie zapewnia bowiem cech takich jak anonimowość pasażera czy możliwość płatności gotówką, które mogą być istotne dla części pasażerów.
Inne wątpliwości dotyczące Uber koncentrują się właśnie na kwestii ochrony praw pasażerów, w tym kwestii ochrony ich danych osobowych i bezpieczeństwa.
Aktualnie funkcjonujące przepisy nakładają na kierowców świadczących powyższe usługi obowiązek posiadania odpowiednich dokumentów i licencji.
check out your url szczególności są to: oświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego, ubezpieczenie oraz licencja taksówkarza.
Z posiadanych przez iK informacji wynika, że kierowcy współpracujący z Uber muszą spełnić m.
Uber weryfikuje zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o posiadanych punktach karnych historię wykroczeń w ruchu drogowym oraz posiadane ubezpieczenie.
Samochód nie może mieć więcej niż 10 lat.
Ocena, czy zabezpieczenia te są wystarczające, wymaga analiz także przez inne organy państwa odpowiedzialne za transport pasażerski.
Z punktu widzenia iK, zasadniczą kwestią w tym kontekście jest to, czy konsument jest adekwatnie poinformowany, że korzystanie z usług poprzez platformę Uber różni się od przewozu taksówką.
W oparciu o dane dostępne na stronie przedsiębiorcy, konsument nie wydaje się być wprowadzany w błąd co do charakteru działalności Uber.
W Warunkach Korzystania z Usługi tam dostępnych, zostało jasno rozdzielone, jakie są zasady odpowiedzialności Uber, a jakie kierowców.
Uber zastrzega, że nie świadczy usług transportowych ani nie jest przewoźnikiem.
Zastrzega także, że nie jest stroną umowy o świadczenie usług transportowych umowa ta zawierana jest pomiędzy konsumentem a kierowcą Odpowiedzialność związaną z usługami transportowymi zamawianymi przy użyciu aplikacji ponosi zatem kierowca, który te usługi świadczy.
Uber ponosi natomiast odpowiedzialność wobec konsumentów za nieprawidłowości wynikające z korzystania z witryny internetowej Uber lub aplikacji.
Wydaje się, że konsument korzystający z pośrednictwa Uber powinien zatem zdawać sobie sprawę, że nie będzie miał do czynienia z usługą świadczoną przez licencjonowanych taksówkarzy.
Nie można zatem uznać, że konsumenci są wprowadzani w błąd co do kwalifikacji i wymogów spełnianych przez kierowców będących w systemie Uber.
Warto tu zwrócić uwagę, że obowiązki, takie jak stosowanie taksometru, wywieszanie informacji o wysokości taryfy na pojeździe, czy przestrzeganie taryf maksymalnych, mają na celu ochronę pasażerów przed nieuczciwymi kierowcami.
W opinii iK, usługa Uber zapewnia nie mniejszy poziom ochrony przed tego typu nadużyciami, gdyż wysokość opłat jest kalkulowana w oparciu o przejrzyste stawki i obiektywne parametry.
Uber w czytelny sposób przedstawia cennik.
Szacowany koszt nie uwzględnia stawek stałych, zniżek ani promocji.
Wyświetlane trasy są tylko przykładami i mogą nie odzwierciedlać tras, na podstawie których oszacowano koszt.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest obsługa reklamacji.
W tej kwestii, w opinii Prezesa iK, działalność przedsiębiorstwa Uber nie powinna skutkować obniżeniem aktualnie obowiązujących standardów, zaś z informacji uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorcy wynika, że posiada on odpowiednie zaplecze organizacyjne umożliwiające sprawne rozpatrywanie spraw konsumenckich w kontekście świadczonych usług przewozowych.
Z posiadanych przez iK informacji wynika, że Uber ma czytelny system reklamacji, które mogą być zgłaszane za pośrednictwem aplikacji, telefonu jak i drogą mailową.
Należy również podkreślić, że od rozpoczęcia przez Uber działalności w Polsce do chwili obecnej, Prezes iK nie otrzymał żadnych skarg konsumenckich na Uber, w tym też nie otrzymał sygnałów wskazujących na występowanie nieprawidłowości w związku z obsługą roszczeń konsumenckich przez tego przedsiębiorcę.
Biorąc pod uwagę powyższe, na tym etapie nie posiadamy informacji uzasadniających podjęcie przez Prezesa iK działań o charakterze władczym w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W dyskusji na temat konkurencji ze strony Uber przewija się także aspekt podatkowy.
Pojawiają się opinie, że kierowcy działający w oparciu o platformę Uber nie odprowadzają składek i podatków od dochodów.
Dodatkowo pojawiają się pytania o to, czy firma Uber jako taka nie powinna płacić podatków w Polsce.
W opinii iK, kwestie te powinny być przeanalizowane od strony regulacyjnej, także w kontekście tworzenia równego pola gry konkurencyjnej.
Warto tu przytoczyć stanowiskozgodnie z którym: dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tej aplikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.
Tak jak podkreśla rządowa Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, głównym celem ochrony konkurencji jest zapewnienie warunków do jej funkcjonowania wszędzie tam, gdzie może wpływać na zwiększenie efektywności gospodarowania i innowacyjności, a co za tym idzie — dobrobyt konsumentów.
W opinii iK, wejście przedsiębiorstwa Uber na lokalne rynki transportu osobowego w Polsce, jak również jego dotychczasowe funkcjonowanie, wpływa na rozwój konkurencji na tych rynkach, co ma pozytywne przełożenie na sytuację konsumentów.
Dla konsumentów pojawienie się nowego przewoźnika oznacza zwiększenie możliwości wyboru, zaś dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakość i innowacyjność swoich usług.
Niemniej ewentualne zmiany regulacyjne w tych obszarach powinny być wyważone i adekwatne do skali identyfikowanych problemów.
Powinny one generalnie sprzyjać rozwojowi innowacyjnych i pożądanych przez konsumentów usług i unikać rozwiązań, które sprowadzałyby się do nieuzasadnionej ochrony zasiedziałych konkurentów.
Z uwagi na dynamiczny charakter usług oferowanych przez Uber oraz inne przedsiębiorstwa na rynku platform internetowych Urząd będzie nadal aktywnie monitorował ich działania.
W ramach dotychczasowego monitoringu iK przeprowadził postępowanie w sprawie internetowych platform rezerwacji zakwaterowania, które w październiku 2015 r.
Kontrola prowadzona była w całym kraju i objęła niemal 40 proc.
Według raportu firmy badawczejw latach 2007-11 żyło w Polsce około 1,5 mln osób powyżej 75.
Jak podajeobecnie w domach opieki przebywa ok.
Uwzględniając rosnące znaczenie prywatnych domów opieki, iK przeprowadził kontrole wzorców umów w tego typu ośrodkach.
Badanie było prowadzone od 2014 r.
Najczęściej dotyczyły one możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy, zatrzymywania zapłaty za niezrealizowane usługi lub jednostronnej zmiany warunków przebywania w domu opieki.
W większości przypadków zakwestionowane postanowienia zostały wyeliminowane.
Urząd objął rynek domów opieki stałym monitoringiem i planuje kolejne kontrole.
Przykładowo pisownia oryginalna W przypadku niewniesienia przez Pensjonariusza opłaty za pobyt w terminie, określonym w § 4, Świadczeniodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym.
Tymczasem, uwzględniając ochronę praw osób korzystających z usług placówki, rozwiązanie umowy z powodu zaległości płatniczych powinno być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, wyznaczeniem dodatkowego terminu i pouczeniem o konsekwencji niespełnienia tego obowiązku.
W niektórych przypadkach wystarczającym powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy miało być pogorszenie stanu zdrowia i kondycji psychicznej podopiecznego.
W ocenie Urzędu, postanowienia te godziły w dobre obyczaje, zwłaszcza, gdy pociągały za sobą konieczność niemalże jednoczesnego opuszczenia placówki przez osoby wymagające opieki.
Prawo do zatrzymywania opłat wniesionych z góry, gdy usługa nie została w całości zrealizowana zastrzegało 62 proc.
Dotyczy to także wypadków losowych bez względu na długość ich trwania np.
Warto pamiętać, że usługodawca nie może odmówić konsumentowi lub jego spadkobiercom zwrotu zapłaty za niewykorzystane świadczenia.
Ma prawo jedynie zatrzymać kwotę odzwierciedlającą wartość rzeczywiście wykonanej usługi.
Zmiana wynagrodzenia następuje od następnego miesiąca po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zleceniodawcy i nie stanowi zmiany umowy.
W przypadku 8 proc.
Tymczasem, zgodnie z prawemgdy zmianie ulegają warunki umowy, konsument ma prawo ją wypowiedzieć lub nie zaakceptować nowych zasad i oczekiwać od przedsiębiorcy jej wykonywania na ustalonych wcześniej warunkach.
Dom nie prowadzi opieki indywidualnej w związku z tym nie odpowiada za upadki Mieszkańców oraz za inne urazy wynikłe na skutek samowoli podopiecznego - te i podobne postanowienia stosowało 20 proc.
Tymczasem, prawem konsumenta jest możliwość ubiegania się o rekompensatę za poniesioną szkodę.
Gdy kwestia winy nie jest jednoznacznie przesądzona, orzeka o niej sąd.
Z tego względu przedsiębiorcy nie wolno wyłączać odpowiedzialności za szkody na osobie.
Obowiązkiem domu opieki jest też stworzenie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy osobistych.
Niedozwolone są więc postanowienia, takie jak: Placówka nie bierze odpowiedzialności za pieniądze, biżuterię, pamiątki rodzinne.
Stosowało je 37 proc.
Za niewłaściwe wykonywanie umowy przedsiębiorca może pobierać opłaty dodatkowe — jest to zgodne z prawem.
Opłaty te nie powinny jednak być nadmiernie wygórowane, tzn.
Do takich przypadków dochodziło w przypadku 17 proc.
Zdarzało się, że opłata wynosiła nawet 150 zł za każdy dzień opóźnienia.
Zgodnie z prawem, musi on spełnić wymagania m.
Kontrole sprawująktóre prowadzą specjalne rejestry tych ośrodków i mogą udzielić informacji, czy dana placówka posiada stosowne pozwolenie.
Przed jej podpisaniem, dokładnie zapoznaj się z postanowieniami umownymi, jak i regulaminem czy statutem placówki, jeśli takie obowiązują.
Jeśli tak jest, poinformuj przedsiębiorcę o występującym naruszeniu, a gdy ten nie wyrazi zgody na zmianę treści umowyrozważ wybór innej placówki opiekuńczej.
Warto też zawiadomić iK, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
O tym, co powinien zawierać kodeks dobrych praktyk branży suplementów diety dyskutowali przedstawiciele 26 instytucji i stowarzyszeń branżowych Zgodnie z danymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, producenci suplementów diety wydali w 2015 roku.
Nie zawsze jednak konsument jest rzetelnie i wyczerpująco informowany o ich właściwościach.
Już przedstawiciele branży suplementów diety, organizacji konsumenckich i instytucji publicznych spotkali się, aby dyskutować o reklamie tych produktów.
Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że aby skutecznie chronić konsumentów niezbędne są zarówno przepisy prawa jaki i samoregulacja.
Przedstawiciele branży zaprezentowali wstępne założenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie reklamy, a reprezentanci instytucji publicznych i organizacji konsumenckich - zgłosili swoje uwagi i sugestie.
Na sankcję może się również narazić przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał dobrych obyczajów zawartych w kodeksie, mimo że do niego nie przystąpił.
W opinii Urzędu, normy zawarte w samoregulacji nie mogą omawiać istniejących przepisów — ich rolą jest zapewnienie konsumentom większej ochrony poprzez np.
Zdaniem Urzędu, niezbędne jest, aby propozycje zostały uzupełnione tak, aby kodeksy dawały konsumentom wyższy poziom ochrony niż wynika z samych przepisów prawa.
Równie ważne jest określenie w kodeksach sankcji dla branży za nieprzestrzeganie zasad samoregulacji, co zapewni ich skuteczność.
Spotkanie poświęcone problematyce kodeksu dobrych praktyk w branży suplementów diety odbyło się 28 kwietnia w iK.
Wzięło w nim udział 26 przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń branżowych, a także organizacji konsumenckich.
Działania te są zainicjowanej przez iK w ramach sieci na rzecz ochrony konsumentów dotyczącej suplementów diety, m.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, spotkania będą odbywały się raz na kwartał.
Każdy przedsiębiorca odpowiada za produkty, które wprowadza na rynek.
Powinny one spełniać wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.
Nie mogą też stanowić zagrożenia dla konsumentów oraz środowiska.
Od 20 kwietnia obowiązują nowe przepisy, które wdrażają 13 unijnych dyrektyw 20 kwietnia weszła w życie.
Opracowało ją Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Celem przepisów o systemach oceny zgodności jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów.
Zgodnie z prawem, każdy producent, importer i dystrybutor w tym sprzedawcawprowadzając produkty na rynek, zapewnia, że spełniają one wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów lub środowiska.
Dzięki jednolitemu systemowi oceny zgodności produktów z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, produkty wprowadzone do obrotu na terenie Polski mogą być oferowane także w innych państwach.
Służy temu umieszczone na wyrobach podlegających obowiązkowi oceny zgodności.
Wdraża łącznie 13 unijnych dyrektyw sektorowych i obejmuje takie grupy produktów jak np.
Dotychczas obowiązujące przepisy nadal pozostają w mocy, ale jedynie w odniesieniu do 11 grup produktów, m.
Nowe przepisy wprowadzają zupełnie inny niż dotychczas system kar za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami.
Do tej pory w przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań, zastosowanie miały sankcje karne.
O naruszeniu powiadamiane były organy ścigania, które prowadziły postępowanie karne, następnie o wysokości grzywny decydował sąd powszechny.
Na podstawie nowej ustawy zamiast sankcji karnych nakładane będą kary administracyjne, m.
Na jej wysokości będzie mała wpływ m.
Przedsiębiorca, który udowodni, że skuteczne wyeliminował niezgodności lub zagrożenia, będzie mógł uniknąć kary.
Każdy producent, importer, dystrybutor, który stwierdzi, że udostępnił na rynku produkt stwarzający zagrożenie, powinien niezwłocznie informować o podjętych działaniach naprawczych właściwe.
Zgodnie z nową ustawą, na przedsiębiorcę, który wprowadzi do obrotu wyrób spełniający wymagania, ale stwarzający zagrożenie, nie będzie nakładana kara pieniężna.
Powinien on jednak przedstawić dowody potwierdzające usunięcie zagrożenia: wycofanie z obrotu, zniszczenie lub odzyskanie od użytkowników albo powiadomienie o stwarzanym zagrożeniu.
Jeśli tego nie zrobi, organ nadzoru rynku może nakazać takie działania.
Aby ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom wyszukiwanie informacji związanych z bezpieczeństwem produktów i ich zgodnością z przepisami, iK prowadzi publicznie dostępny rejestr, do którego wprowadza dane na temat wyrobów niespełniających wymagań lub stwarzających zagrożenie dla konsumentów wraz ze wskazaniem przedsiębiorców odpowiedzialnych za ich wprowadzenie na rynek.
Kontrole produktów w zakresie spełnienia wymagań lub stwarzanego przez nie zagrożenia przeprowadzajądo których należą m.
Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Państwowa Inspekcja Pracy.
Działania te podejmowane są z urzędu lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezesa iK.
Informacje o wyrobach niespełniających wymagań przekazuje on nie tylko instytucjom krajowym i Komisji Europejskiej, ale także Służbie Celnej i organom nadzoru rynku innych krajów członkowskich.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy.
Naczelnej Izby Lekarskiej, spółekCargo oraz Enea Operator Wymienione wyroki dotyczą decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów iK o uznanie klauzul za niedozwolone.
W 7 sprawach Sądy w całości utrzymywały decyzje Urzędu, w 11 zostały one zmienione, a w jednym przypadku decyzja została uchylona w całości.
W przypadku pozwów Sąd w jednej sprawie uznał za niedozwolone wszystkie zakwestionowane klauzule, a w jednej zmienił treść zakwestionowanej klauzuli.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych rozstrzygnięć sądów wydanych od 16 marca 2016 r.
Pierwszy z opisywanych wyroków zapadł w sprawie Cargo.
Stanowisko Urzędu potwierdzały sądy kolejnych instancji.
W kwietniu 2016 r.
Sad Apelacyjny zdecydował jednak o obniżeniu kary finansowej — z 1,7 mln zł do 1,4 mln zł.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że przedsiębiorca nie wykonał decyzji Prezesa iK, pomimo tego, że miał świadomość konieczności zmian lub rozwiązania zakwestionowanych umów.
Jednocześnie stwierdził, że był to pierwszy przypadek niewykonania rozstrzygnięcia Urzędu przez Cargo, dlatego zdecydował o zmniejszeniu sankcji pieniężnej.
Sąd Apelacyjny wydał również wyrok w sprawie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę groziło lekarzom wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Urząd nie analizował skuteczności homeopatii lecz uznał, że działanie samorządu lekarskiego n arusza konkurencję poprzez ograniczenie dostępu do rynku przedsiębiorcom sprzedającym produkty dopuszczone do legalnego obrotu.
Na Naczelna Izbę Lekarską została nałożona kara w wysokości 49 tys.
W grudniu 2014 r.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił tę decyzję, a w kwietniu 2016 r.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację Urzędu od wyroku sądu pierwszej instancji.
W ustnym uzasadnieniu podał, że była to jedynie niewiążąca opinia samorządu zawodowego, która nie wpływa na możliwość przepisywania leków homeopatycznych.
Jednocześnie Sąd podkreślił, że nie badał skuteczności stosowania terapii homeopatycznej.
Kolejny wyrok w sprawie praktyk ograniczających konkurencję dotyczy iK stwierdził wówczas, że producent wędlin i wyrobów mięsnych — zawarł niedozwolone porozumienie z dystrybutorami jego produktów — Bruno Tassi, Jakomex oraz Makton.
Przedsiębiorcy zobowiązali się do stosowania cen sztywnych hurtowej odsprzedaży wyrobów mięsnych.
Na trzech uczestników porozumieniaBruno Tassi i Jakomex zostały nałożone kary finansowe w łącznej wysokości 4,8 mln zł.
Spółka Makton skorzystała zdzięki czemu uniknęła sankcji pieniężnej.
Ukarani przedsiębiorcy odwołali się do iK, który w listopadzie 2014 r.
Powodem zmniejszenia kar finansowych był fakt, że choć doszło do zmowy, to nie została ona zrealizowana w praktyce.
Wyrok sądu pierwszej instancji potwierdził Sąd Apelacyjny, który w kwietniu 2016 r.
W kwietniu 2016 r.
Sąd Apelacyjny wydał wyrok dotyczący spółek Farbud z Lublina oraz Benmar z Białegostoku.
Były one stronami porozumienia pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka i jej 55 dystrybutorami.
Sądy kolejnych instancji potwierdzały decyzję iK, stwierdzając, że doszło do zmowy.
W tym przypadku Sąd uznał, że działania są zbliżone do specyfiki działalności grupy agencyjnej, a zgodnie z prawem wspólnotowym umowy agencyjne wyłączone są spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.
Powodem w tej sprawie był Prezes.
W ocenie Sądu pierwsza z nich niesie ze sobą ryzyko, że konsument nie uzyska świadczenia i dodatkowo poniesie koszty w sytuacji, gdy brak realizacji inwestycji obciąża przedsiębiorcę.
W przypadku drugiej zauważył, że konsument nie jest profesjonalistą i trudno będzie mu ocenić, co jest przyczyną wadliwości systemu, na który udzielił gwarancji.
W kwietniu 2016 r.
Sąd zgodził się ze stanowiskiem iK, że spółdzielnia przerzuca na konsumentów ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazał także, że postanowienie określa dotkliwe sankcje, nie precyzując jednocześnie za jakie dokładnie opóźnienie grożą.
Ostatnia z opisywanych spraw dotyczy spółki Telecom.
Spółka nie informowała o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nie wręczała klientom wzoru oświadczenia ułatwiającego rezygnację z kontraktu, a także pobierała opłaty w sytuacji rozwiązania umowy w ustawowym terminie.
Telecom złożył odwołanie od decyzji, jednak w kwietniu 2016 r.
Od decyzji Prezesa iK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku iK — apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego.
Od początku listopada na stronie znajduje się.
Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie.
Bezpieczeństwo podróży, oszczędność paliwa czy oddziaływanie na środowisko - te kryteria mogą wpływać na wybór opon.
Informacje na ten temat są zawarte na specjalnych etykietach, które skontrolowała Inspekcja Handlowa Celem kontroli Inspekcji Handlowej było sprawdzenie prawidłowości oznakowania opon zgodnie z.
Przypominamy, że zgodnie z prawem, etykieta musi informować o efektywności paliwowej, klasie i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz klasie przyczepności na mokrej nawierzchni.
Dzięki tym informacjom konsumenci mogą bez problemu porównywać opony różnych producentów i wybrać korzystniejszą dla siebie ofertę.
W kwartale 2015 roku wojewódzkie inspektoraty skontrolowały 61 producentów i dystrybutorów opon oraz pojazdów.
Zastrzeżenia dotyczyły ich formatu lub wielkości były one za małe informacji, co mogło utrudnić konsumentom zapoznanie się z parametrami produktów.
Zadowalający jest fakt, że przedsiębiorcy, u których wykryto uchybienia, podejmowali dobrowolne działania i oznaczali opony właściwymi etykietami.
Te same informacje powinny znaleźć się na stronie sklepu internetowego.
Porównując te parametry przedstawione na etykiecie, łatwiej dokonasz świadomego wyboru opon o odpowiednich właściwościach, uwzględniając poziom bezpieczeństwa i wpływ na środowisko.
Zwrot opon w sklepie stacjonarnym zależy od dobrej woli sprzedawcy.
Pamiętaj, że podczas reklamacji musisz posiadać paragon albo inny dowód zakupu.
Dowodem zakupu może być potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które towarzyszyły tobie podczas zakupów.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze udział w trwającym do 2018 roku projekcie dotyczącym monitorowania obrotu rynku opon.
Reprezentanci 13 państw Unii Europejskiej Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Rumunii, Szwecji oraz Turcji wymienią się informacjami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi kontroli poprawności etykietowania opon.
Uczestnicy wspólnego przedsięwzięcia przeprowadzą czynności kontrolne wobec 15 tysięcy partii opon, sprawdzą dokumentację dotyczącą 1500 partii tych wyrobów, a w ramach projektu przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne 150 różnych modeli produktów.
Energa nie przestaje wysyłać ludziom zawyżonych rachunków.
I zamiast wyjaśniać pomyłki, domaga się zapłaty sum z sufitu.
Problem z rachunkami za energię opisaliśmy w piątkowym artykule "Pomyłka Energi i skandaliczne rachunki Dostaliśmy sygnały od mieszkańców z Płocka i okolic, że w sierpniu otrzymali znacznie zawyżone faktury np.
W Enerdze dowiedzieli się, że to błąd systemu informatycznego i każdy dostatnie korektę faktury.
Niestety, nasi czytelnicy takich korekt nie otrzymali, za to przyszły do nich wezwania do zapłaty z groźbą wyłączenia prądu.
Niestety, w międzyczasie część klientów przez pomyłkę otrzymała także wezwanie do zapłaty.
Przy trzech milionach klientów korespondencja wysyłana jest automatycznie.
Mogę zapewnić, że tym klientom nie zostanie wyłączony prąd, nie będziemy też egzekwować zawyżonych opłat - wyjaśniał nam wtedy Jakub Dusza, rzecznik prasowy Energi.
Zapewniał też, że firma już informuje o pomyłce - za pomocą -ów lub wysyłając pocztą pisma.
Problem polega jednak na tym, że po naszym tekście nie zgłosił się nikt, kto dostał już np.
Za to skontaktowały się z nami kolejne osoby, od których Energa uparcie domaga się nienależnych opłat.
Miałem dostać korektę, a zamiast niej przedwczoraj otrzymałem ten sam rachunek, z datą wystawienia 8 sierpnia - opowiadał nam w piątek starszy mężczyzna.
Twierdził, że z płockiej siedziby Energi dzwonił na infolinię, ale tam nie usłyszał dobrych wiadomości.
Jestem emerytem, nie stać mnie, by wydać kilkaset złotych ot tak.
A niedawno dostałem jeszcze wezwanie do zapłaty.
Straszą mnie w nim, że jeśli nie ureguluję rachunku w ciągu 14 dni, wyłączą mi prąd!
O wszystkim opowiedzieliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki.
Okazało się, że znają sytuację.
Wszczęli już postępowanie w sprawie Energi-Obrót i jej rachunków.
Ustalamy, czy działania przedsiębiorcy nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów.
W tej sprawie trafiło do nas wiele skarg zarówno bezpośrednich, jak i przekazywanych przez rzeczników konsumentów - odpowiedział nam Paweł Ratyński z prasowego.
Ratyński podpowiedział też, że pomocy prawnej klientom udzielają m.
Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii przyrzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów i bezpłatna infolinia: 800 889 866.
Porady udzielane są także drogą elektroniczną pod adresem porady dlakonsumentow.
W większości przypadków obrusy plamoodporne okazały się dekoracyjnymi, ponieważ wbrew zapewnieniom producenta, pozostały na nich zabrudzenia — wynika z kontroli Inspekcji Handlowej.
Nie udało się usunąć plam po oleju, majonezie, keczupie czy czekoladzie.
To pierwsza tego typu kontrola Kupując obrus plamoodporny, oczekujemy, że po wyczyszczeniu zabrudzeń nie zostaną na nim ślady.
Jak pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej na zlecenie iK, na sprawdzonych obrusach pozostawały zabrudzenia po tłuszczach, keczupie, czekoladzie, kawie czy herbacie.
Okazuje się, że 94 proc.
Kontrola odbyła się w kwartale 2015 roku i objęła 63 przedsiębiorców na terenie kraju.
Łącznie skontrolowano 315 partii produktów.
Inspektorzy sprawdzili oznakowanie, a w badaniach laboratoryjnych - czy na obrusach pozostają plamy.
Pracownicy ze Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej iK w Łodzi przeprowadzili badania laboratoryjne, sprawdzając czy obrus jest odporny na plamy, czy skład surowcowy materiału, jest zgodny z deklarowanym przez producenta oraz jakie są jego rzeczywiste wymiary.
Zbadano 48 partii, kwestionując 45 rodzajów obrusów.
W wyniku badania prób odporności na plamy zakwestionowano 94 proc.
Ze wszystkich zeszły natomiast zabrudzenia z soku pomidorowego, porzeczkowego, czerwonego wina i barszczu czerwonego.
Kolejne badanie laboratoryjne polegało na sprawdzeniu rzeczywistego składu surowcowego materiału i porównaniu go ze wskazanym na opakowaniu.
Dobrą informacją jest to, że tylko jeden obrus z poddanych badaniom wykonany był z innego rodzaju włókna niż deklarowany na opakowaniu.
W dziesięciu przypadkach okazało się, że rozmiary obrusów były odmienne od podanych na etykietach.
Konsumentom i przedsiębiorcom przypominamy, że każdy produkt musi zawierać informację o składzie surowcowym.
Tkaniny powinny być oznakowane adnotacją z jakich rodzajów włókien zostały wykonane.
Podstawowym źródłem informacji o produktach włókienniczych są etykiety oraz oznakowanie zamieszczone na produkcie np.
Pod kątem poprawnego oznakowania sprawdzono 296 obrusów, kwestionując 9 partii, np.
Z ustaleń wynika, że obrusy oferowane konsumentom jako plamoodporne w rzeczywistości nimi nie są.
W efekcie podjętych działań, 14 sprzedawców poinformowano o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania, natomiast 31 dostawcom nakazano usunięcie wad produktów.
W przypadku wątpliwości co do jakości produktów, polecamy kontakt z 17 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Oznacza to lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.
Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w przepisach można znaleźć na stronie internetowej iK Czym jest nieuczciwa sprzedaż, jak będzie wyglądać uznawanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, czy istotny pogląd w sprawie będzie wiążący dla sądu, na czym będzie polegała instytucja tajemniczego klienta, kiedy iK będzie mógł wydać decyzję tymczasową — to tylko niektóre z zagadnień, które wyjaśnione są na stronie.
Pytania i odpowiedzi stworzone zostały w związku z wejściem w życie.
Powinni skorzystać z nich m.
Wraz ze zmianami prawnymi zaktualizowane zostały bowiem informacje na stronie internetowej.
Celem jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie.
Nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi.
Celem tego rozwiązania jest nakłonienie przedsiębiorców do analizowania, czy dana usługa rzeczywiście odpowiada potrzebom konsumentów.
Jeżeli w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że praktyka przedsiębiorcy może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów, decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.
W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,68 proc.
To mniej niż w 2014 r.
Nieprawidłowa jakość paliwa może wpływać na zwiększenie jego zużycia.
Przyczynia się również do pogorszenia stanu technicznego silnika, co w konsekwencji może prowadzić do awarii.
Inspekcja Handlowa bada jakość oferowanego na rynku paliwa od 2003 r.
Sprawdzane są niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gazbiopaliwa.
W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc.
W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.
Od dziewięciu lat obowiązuje pozwalająca na kontrolę na każdym etapie dystrybucji — od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe.
W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych wymagań nie spełniało 2,68 proc.
Nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego 4,67 proc niż benzyny 1,14 proc Łącznie przebadano 933 próbki pobrane na 933 stacjach.
To mniej niż rok wcześniej, kiedy zanotowano łącznie 3,87 proc.
Przeprowadzone w 2015 r.
Stacje, na które napłynęły skargi Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości.
Z pobranych 603 próbek oleju napędowego i benzyny na 522 stacjach zakwestionowano 9,45 proc.
Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego — 12,40 proc.
W przypadku benzyny, kontrola w 2015 r.
W ramach kontroli gazu zakwestionowano 10,29 proc.
Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach: śląskim 22,67 proc.
Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były odporność na utlenianie podawana w godzinach minimalna wartość wynosi 20 h oraz zbyt niska temperatura zapłonu.
Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania.
Prowadzić to może m.
Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.
W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru destylacja.
Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na wolniejsze rozgrzewanie silnika, większe zużycie paliwa, pogorszenie jego spalania, a także tworzenie szlamów, laków i osadów na elementach silnika.
Drugim, najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań — badawczej liczby oktanowej.
Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.
W przypadku gazu zastrzeżenia dotyczyły m.
Prezes ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.
Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 73 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur.
Dotychczas wszczęto postępowania w 48 przypadkach, z których do sądów skierowano dwa akty oskarżenia, 37 spraw umorzono m.
Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości — grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie iK można znaleźć na stronie internetowej iK na specjalnie przygotowanej.
Aplikacja umożliwia znalezienie stacji i hurtowni w konkretnej miejscowości.
Pod mapą znajduje się legenda wyjaśniająca symbole i litery użyte w tabelach.
Litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe parametry określonych w przepisach prawa.
Jeżeli paliwo uszkodziło silnik narażając konsumenta na koszty naprawy, powinien on złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu.
Inspekcja może rozstrzygnąć spór pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorca za pomocą mediacji lub sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektoracie.
Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na polubowne rozstrzygnięcie sprawy, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, korzystając z bezpłatnej pomocy O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd wykorzystując specjalny.
Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do.
Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.
Aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową dostępne są na stronie internetowej.
Pośrednik ubezpieczeniowy powinien przekazywać konsumentom wszystkie istotne informacje potrzebne im do podjęcia decyzji.
Za taką informację można uznać dane zakładu ubezpieczeń, na którego rzecz działa pośrednik.
Ma to szczególne znaczenie, gdy ubezpieczyciel ma siedzibę za granicą i nie podlega nadzorowi Reklama przedstawia dwie kobiety w starszym wieku.
Wspominają zmarłego męża jednej z nich oraz to, że mąż zabezpieczył ją finansowo na wypadek śmierci, ponieważ miał ubezpieczenie na życie.
Następnie kobieta wylicza zalety ubezpieczenia, a lektor zachęca do skontaktowania się z pośrednikiem.
Żadna z zakwestionowanych reklam nie zawierała danych zakładu ubezpieczeń oferującego produkt, ani informacji o tym, że ma on siedzibę na Gibraltarze.
Urząd stwierdził, ze nie zawierały one danych zakładu ubezpieczeń, z którym zawierana miała być umowa.
W ocenie iK było to tym bardziej szkodliwe, że ubezpieczyciel był przedsiębiorcą z Gibraltaru, zatem nie podlegał nadzorowi m.
Zdaniem Urzędu reklama mogła więc wprowadzać w błąd, wywołując u konsumentów wrażenie, że zawierają umowę z polskim przedsiębiorcą.
Widząc w przekazach reklamowych nazwę i logo 4Life Direct, mogli oni uznać, że to właśnie ten podmiot jest ubezpieczycielem.
Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami.
Banki dobrowolnie zobowiązały się do zmiany praktyk zakwestionowanych przez iK Na początku ubiegłego roku iK wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i zbadał ich praktyki w tym zakresie.
Odpowiedzi banków na zapytania Urzędu dostępne są na stronie internetowej.
Wcześniej doszło do znacznego umocnienia kursu szwajcarskiej waluty wobec złotego, co wpłynęło na wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych w.
Jednocześnie poniżej zera spadła stawka bazowa uwzględniana zwykle przy obliczaniu oprocentowania tych kredytów, co z kolei powinno spowodować obniżenie wysokości rat.
Nie wszystkie banki, które w umowach kredytowych określiły sposób ustalania oprocentowania jako sumę stawki bazowej i marży kredytu uwzględniały ujemną stawkę przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna była wyższa niż wartość marży — wynikało z sygnałów docierających do iK.
W sierpniu 2015 r.
W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki.
Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska będą uwzględniały ujemną stawkę przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna przewyższy wartość marży.
Oznacza to, że ujemne odsetki należne kredytobiorcom będą pomniejszać bieżące raty kredytów lub pożyczek.
Banki mają też stopniowo zwracać klientom kwoty naliczone i pobrane w okresie, kiedy nie uwzględniały ujemnej stawki.
Ponadto przedsiębiorcy zostali zobowiązani do pisemnego powiadomienia klientów o zmianach oraz do umieszczenia informacji o decyzji Prezesa iK na swoich stronach internetowych.
Obie decyzje nie są ostateczne — przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To nie jedyne działania iK w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.
Pierwsze zostały wydane w grudniu ubiegłego roku, a ponadto nadal toczą się 4 postępowania.
Konsumenci, którzy chcą zawiadomić iK o praktyce naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mogą to zrobić korzystając ze.
W przypadku problemów z instytucją finansową, zachęcamy do korzystania z pomocy jaką świadczy .
Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Na początku ubiegłego roku iK wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i zbadał ich praktyki w tym zakresie.
Okazało się, że nie wszystkie banki, które w umowach kredytowych określiły sposób ustalania oprocentowania jako sumę stawki bazowej i marży kredytu, uwzględniały ujemną stawkę przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna była wyższa niż wartość marży.
Tym samym klienci musieli płacić wyższe raty przez wzrost kursu franka, ale już na spadku oprocentowania nie korzystali, bo banki im to uniemożliwiały.
W sierpniu zostało wszczęte postępowanie przeciwko Getin Noble Bank, a w listopadzie przeciwko Credit Agricole Bank Polska.
W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki.
Banki mają już uwzględniać ujemną stawkę przy obliczaniu oprocentowania kredytów.
Oznacza to, że ujemne odsetki należne kredytobiorcom będą pomniejszać bieżące raty kredytów lub pożyczek.
Banki mają też stopniowo zwracać klientom kwoty naliczone i pobrane w okresie, kiedy nie uwzględniały ujemnej stawki.
Ponadto przedsiębiorcy zostali zobowiązani do pisemnego powiadomienia klientów o zmianach oraz do umieszczenia informacji o decyzji prezesa iK na swoich stronach internetowych.
Obie decyzje nie są ostateczne - przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To niejedyne działania iK w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.
Pierwsze decyzje zostały wydane w grudniu ubiegłego roku, a ponadto nadal toczą się 4 postępowania.
Konsumenci, którzy chcą zawiadomić iK o praktyce naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mogą to zrobić korzystając ze specjalnego formularza.
Co oznacza długi kod na skorupce jajka?
Ile tłuszczu mlecznego musi zawierać masło?
Przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, wybierając produkty spożywcze Z chowu klatkowego czy z wolnego wybiegu?
Od szczęśliwych kur czy fermowe?
A może te z kwasem Omega-3 zachwalane przez producenta?
Wybierając jajka, zwróćmy uwagę na ich oznakowanie.
W najnowszej kontroli Inspekcja Handlowa zakwestionowała 35 proc.
Kontrola odbyła się w kwartale 2015 r.
Zastrzeżenia inspektorów najczęściej wzbudzało nieprawidłowe oznakowanie 82 partie, 30 proc oraz niewłaściwa waga 22 partie, 13 proc.
Mogło to sugerować konsumentom, że kupują jaja z wolnego wybiegu, tymczasem — był to chów klatkowy.
Ponadto producenci wyróżniali swoje produkty, przypisując im właściwości, które mają wszystkie jaja spożywcze.
Zastrzeżenia wzbudziły też jaja sprzedawane luzem na targowiskach 58 partii, 53 proc ze względu na niewłaściwe oznakowanie w miejscu sprzedaży.
Sprzedawcy nie informowali o dacie minimalnej trwałości, metodzie chowu kur, klasie wagowej, czy imieniu i nazwisku producenta.
Tymczasem — jak się okazało — nie miał własnych kur.
Muszą być one odpowiednio oznakowane.
Na skorupie znajdziemy informacje o metodzie chowu kur 0 — ekologiczny, 1 — wolny wybieg, 2 — ściółkowy, 3 — klatkowykod państwa i weterynaryjny numer identyfikacyjny hodowli składający się z ośmiu cyfr.
Jednak w miejscu sprzedaży muszą się pojawić następujące informacje: nazwa i adres gospodarstwa oraz imię i nazwisko gospodarza.
W efekcie kontroli Inspekcja Handlowa wydała 12 decyzji za sprzedaż niewłaściwie oznakowanych jaj oraz o niższej klasie wagowej.
Skierowała także zawiadomienia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nadzoru weterynaryjnego, sanitarnego i urzędu skarbowego.
Wybierając masło, nie tylko do świątecznych wypieków, pamiętajmy, że w sklepach znajdziemy produkty różniące się zawartością tłuszczu.
Jest to zgodne z prawem o ile etykieta informuje o zawartości tłuszczu mlecznego.
Może się okazać, że będzie to mieszanka masła i margaryny.
W sklepach znajdziemy m.
Pamiętaj: sprawdzaj datę minimalnej trwałości i temperaturę przechowywania — przeterminowane masło może mieć nieprzyjemny zjełczały zapach i smak, zwłaszcza jeśli było przechowywane w zbyt wysokiej temperat urze.
C zytaj dokładnie informacje zamieszczone na etykieciezwłaszcza te podane drobnym drukiem.
Nie sugeruj się atrakcyjną szatą graficzną opakowania ani wyeksponowaną fantazyjną nazwą.
Masz prawo do reklamacji.
Konieczny będzie dowód zakupu, np.
Reklamację możesz złożyć w ciągu dwóch lat od zakupu, ale przed upływem daty ważności.
Możesz domagać się wymiany na produkt bez wad np.
Zwrot gotówki jest możliwy, gdy wada jest istotna.
W przypadku problemów lub zakupu towaru o niskiej jakości, skontaktuj się z.
Więcej informacji w specjalnie przygotowanym.
Reklamy kredytów konsumenckich powinny być zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne.
Mylne lub niepełne informacje na temat oferty narażają konsumentów na podjęcie niekorzystnej dla nich decyzji rynkowej.
Przekazywanie rzetelnych danych jest szczególnie istotne w przypadku usług finansowych m.
Zgodnie z prawem, gdy reklama kredytu konsumenckiego zawiera dane o jego kosztach powinna podawać także stopę oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitą kwotę kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
Informacje te powinny być podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.
Umożliwia to konsumentom porównanie ofert różnych kredytodawców, ułatwiając dokonanie świadomego wyboru.
Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7 proc.
Zakwestionowano 31 spotów, które były emitowane w okresie od marca do września 2014 r.
Zastrzeżenia Urzędu dotyczyły sposobu prezentowania kosztów kredytu.
Ważne dla konsumenta informacje o oprocen towaniu, całkowitej kwocie do zapłaty, czy były napisane drobną czcionką i pokazywane zbyt kró tko aby możliwe było ich odczytanie.
Przykładowo w 30-sekundowym filmie tekst zawierający wymagane przepisami prawa informacje był wyświetlany jedynie przez 2 sekundy.
Zgo dnie z prawem reklama powinna dostarczyć konsumentowi podstawowe dane niezbędne do podjęcia przez niego wstępnej decyzji o zainteresowaniu się ofertą kredytu konsumenckiego.
Nie może ona narażać konsumenta na podejmowanie dodatkowych czynności takich jak otwieranie strony internetowej czy zatrzymywanie obrazu za pomocą specjalnej funkcji w telewizorze.
Prezes iK stwierdził, że Alior Bank, Bank Ż Paribas, Euro Bank, Credit Agricole Bank Polska, Provident Polska naruszyły zbiorowe interesy konsumentów.
Na każdego z przedsiębiorców został n ałożony obowiązek publikacji na ich koszt oświadczenia informującego o wydaniu decyzji Prezesa iK i opisującego niedozwoloną praktykę: po pierwsze w formie 15-sekundowego filmu, który ma być emito wany raz dziennie przez trzy dni z rzędu w 1 w godzinach od 17 do 19.
Konsumentom i przedsiębiorcom przypominamy, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeżeli instytucja finansowa w reklamie informuje o kosztach kredytu, to musi podać także: 1.
Uwzględnia się w nim nie tylko oprocentowanie pożyczanych pieniędzy, lecz także część pozostałych kosztów kredytu w tym prowizje4.
Przy ocenianiu oferty przedstawionej w reklamach kredytów konsumenckich należy pamiętać, że nie zawsze niskie oprocentowanie czy też brak prowizji oznacza, że otrzyma się tani kredyt.
Kredytodawcy pobierają różne inne opłaty dodatkowe, które sprawiają, że koszt kredytu znacznie wzrasta.
Wskaźnikiem, który w prosty sposób pozwoli ocenić atrakcyjność kredytu jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc.
W razie wątpliwości lub sporu z instytucją finansową korzystaj z pomocy.
Bezpłatne porady prawne dostępne są także pod numerem 800 889 866 oraz mailowo — prowadzone przez.
Pominięcie istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej, zapewnianie, że podpisanie dokumentów to tylko aktualizacja umowy, nieprzekazywanie konsumentom jej podpisanego egzemplarza ­ - to niektóre z zarzutów, jakie iK postawił sprzedawcy energii elektrycznej Energa Obrót w związku z ofertą Gwarancja Stałej Ceny Zgodnie z prawem przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy, powinien przekazać mu rzetelne, jasne i jednoznaczne informacje na temat swojej propozycji.
W przypadku sprzedaży energii wiedza konsumenta na temat ceny i innych zobowiązań finansowych ma kluczowy wpływ na jego decyzję o przyjęciu oferty.
Wprowadzanie w błąd jest uznawane za niezgodną z prawem.
Energa Obrót zawiera z konsumentami umowy kompleksowe i umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Urząd otrzymywał liczne sygnały dotyczące prowadzonej przez spółkę od grudnia 2014 do końca 2015 sprzedaży w ramach oferty Gwarancja Stałej Ceny.
Przeprowadzone przez iK postępowanie wyjaśniające dało podstawy do postawienia Energa Obrót zarzutów.
Zastrzeżenia Urzędu dotyczą pominięcia przez spółkę, w trakcie składania konsumentom propozycji skorzystania z oferty Gwarancja Stałej Ceny, istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej doliczanej do rachunków, wprowadzania ich w błąd co do tożsamości spółki i okoliczności złożenia propozycji skorzystania z tej oferty, a także podejmowania działań niezgodnych z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
Przedstawiciele Energa Obrót informowali konsumentów w trakcie składanych im wizyt, że reprezentują dotychczasowego dostawcę energii i przekazywali m.
Konsumentom nie wydawano także egzemplarza zawartej w ten sposób umowy.
Z kolei w przypadku umów zawieranych przez telefon, Urząd zakwestionował stosowany przez Energa Obrót tryb uznawania tego rodzaju umów za skutecznie zawarte.
W rezultacie takich działań konsumenci mogli być wprowadzeni w błąd, szczególnie w zakresie przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy.
Postępowanie iK może zakończyć się przyjęciem zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków albo uznaniem zarzucanych spółce praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazem zaniechania ich stosowania z ewentualnym określeniem środków usunięcia ich trwających skutków.
Praktyczne informacje dla klientów przedsiębiorstw energetycznych zawiera przygotowany wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki i iK.
Bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom udzielają m.
Porady są udzielane także drogą elektroniczną pod adresem.
Wystarczy wysłać w tym terminie oświadczenie pocztą na adres przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca powinien ją rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni, chyba że w umowie określony został inny termin.
W razie nieuwzględniania twoich żądań możesz domagać się od dystrybutora m.
Jednak gdy ekspertyzy te nie wykażą nieprawidłowości, będziesz musiał pokryć ich koszty.
Reklamacje dotyczące tej kwestii rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia odpowiednich kontroli i pomiarów.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji Zarówno Cargill Poland, jak i Dossche prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych pasz pełnoporcjowych, koncentratów, preparatów mlekozastępczych oraz mieszanek mineralno-witaminowych przeznaczonych do karmienia zwierząt.
Planowana koncentracja ma polegać na nabyciu przez Cargill Poland 100 proc.
Wstępna analiza transakcji wykazała, że koncentracja może mieć negatywny wpływ na konkurencję.
Dlatego iK i przeprowadzeniu badania rynku, którym objętych zostało 60 przedsiębiorców.
Analiza potwierdziła zagrożenie dla konkurencji, w związku z tym Urząd.
W odpowiedzi Cargill Poland m.
Informacje uzyskane przez iK od tych przedsiębiorców spowodowały konieczność zweryfikowania danych stanowiących podstawę wystosowanych wcześniej zastrzeżeń.
W efekcie przeprowadzonej analizy zebranych w toku postępowania informacji ustalono, że koncentracja będzie wywierała wpływ na 8 lokalnych rynków sprzedaży pasz, jednak na żadnym z nich nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
W ocenie Urzędu mieszanki paszowe przeznaczone dla bydła, trzody oraz drobiu nie są substytutami i należy analizować je odrębnie.
Wynika to z obowiązujących przepisów, które ograniczają możliwość produkcji pasz dla bydła oraz trzody i drobiu w tych samych zakładach, składu mieszanek paszowych dla poszczególnych zwierząt, różnych odbiorców oraz odmiennych zastosowań.
Z przeprowadzonego badania wynika również, że zdecydowana większość sprzedaży mieszanek paszowych jest realizowana na ograniczonym obszarze od zakładu produkcyjnego 120 km w przypadku pasz dla drobiu, 160 km dla trzody i 210 km - bydłaco uzasadnia traktowanie tych rynków jako lokalnych.
Jednym z powodów jest brak opłacalności transportu produktów na większe odległości.
Nie dotyczy to jednak preparatów mlekozastępczych i mieszanek mineralno-witaminowych, których rynek sprzedaży ma zasięg krajowy.
Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.
Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy.
W 12 przypadkach sądy w całości utrzymywały decyzje Urzędu, w dziewięciu zostały one zmienione, a w jednym przypadku decyzja została uchylona w całości.
W sprawach dotyczących pozwów sąd dwa razy uznawał za niedozwolone wszystkie zakwestionowane klauzule, raz tylko niektóre z pozwu.
W jednym przypadku w całości odrzucił powództwo iK.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych rozstrzygnięć sądów wydanych od początku lutego 2016 r.
Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy zakwestionował wówczas kampanię reklamową sieci komórkowej 36.
W reklamach operator podkreślał, że cena połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 groszy za minutę.
Jednocześnie w tych samych przekazach w sposób nieczytelny podawał, że promocją nie jest objęta jedna z sieci komórkowych.
Ponadto przedsiębiorc a nie informował, że atrakcyjna cena obowiązywała jedynie do wybranych przez użytkownika numerów sieci stacjonarnych i komórkowych, po ich wcześniejszym odpłatnym ustaleniu.
Na spółkę Polkomtel została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 4,9 mln zł.
W październiku 2014 r.
Za pozostałe praktyki obniżył jedynie sankcję finansową.
Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który w lutym 2016 r.
Sąd oddalił również odwołanie w zakresie kary do ponad 1,7 mln zł.
W tej części wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawmomocny, co oznacza, że po ponownym wyroku iK sankcja nie może być niższa niż ta kwota.
Sądy orzekały również w sprawach dotyczących instytucji finansowych.
Pierwszy z tych wyroków dotyczy Banku Millennium.
Wątpliwości wzbudził brak odpowiedzialności za przeprowadzanie operacji pieniężnych.
Urząd zakwestionował również praktykę niewskazywania w umowach przesłanek ich zmiany.
Na Bank Millennium została nałożona kara finansowa w wysokości 2,8 mln zł.
W listopadzie 2014 r.
Dlatego Sąd zdecydował o obniżeniu sankcji pieniężnej do 850 tys.
W lutym 2016 r.
Sad Apelacyjny oddalił apelacje stron postępowania i potwierdził wyrok Sądu pierwszej instancji.
Inny wyrok dotyczący instytucji finansowej został wydany w sprawie spółki Szybka Pożyczka.
Zastrzeżenia wzbudziły również ulotki reklamowe, w których brak było m.
Na Szybką Pożyczkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 16 tys.
W lutym 2016 r.
W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że Urząd prawidłowo ustalił, że doszło do naruszenia obowiązku udzielenia rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji konsumentom.
Kolejny wyrok dotyczy spółki Creative Team, która zajmuje się m.
W opinii Urzędu y wysyłane przez Creative Team wprowadzały w błąd oraz nie zawierały informacji wymaganych przez prawo.
W wysyłanych wiadomościach brak było informacji, że odesłanie a oznacza przystąpienie do konkursu, który polegał na wysyłaniu przez konsumentów dodatkowo płatnych ów w odpowiedzi na nadsyłane pytania.
Ponadto w reklamach brak było informacji o cenie tych wiadomości oraz organizatorze konkursu.
Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 141 tys.
Decyzja została potwierdzona przez sądy kolejnych instancji.
W lutym 2016 r.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że treść ów wprowadzała w błąd - sugerowała wygranie nagrody, nie wskazywała natomiast kosztów udziału w konkursie.
W lutym 2016 r.
Pozew w tej sprawie złożył iK.
Zgodnie z pierwszym z postanowień nabywca musiał z góry zaakceptować działalność gospodarczą, jaka będzie prowadzona w budynku, nawet jeśli mogła się wiązać z niedogodnościami po jego stronie np.
Kupujący mógł wybrać innego notariusza jedynie spośród działających w Warszawie.
Jednak w takim przypadku podpisanie aktu notarialnego mogło odbyć się tylko w siedzibie przedsiębiorcy.
W ostatnich tygodniach sądy wydawały również wyroki w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję.
Sąd Apelacyjny orzekł w sprawie r.
Przez 10 lat dzieliła rynek i ustała minimalne ceny hurtowej odsprzedaży produktów chemii gospodarczej m.
Na przedsiębiorcę została nałożona sankcja finansowa w wysokości ponad 2 mln zł.
Argumenty iK podzielił iK oraz Sąd Apelacyjny, który w lutym 2016 r.
W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził m.
Sąd stwierdził, że dobór stron postępowania antymonopolowego jest wyłączną kompetencją iK.
W tym zakresie Urząd działa w ramach uznania administracyjnego i nie ma obowiązku kierowania decyzji do wszystkich uczestników porozumienia.
Sąd Apelacyjny wydał również wyrok w sprawie dotyczącej nadużywania pozycji dominującej przez Pocztę Polską.
W październiku 2014 r.
Decyzję iK podtrzymał również — w lutym 2016 r.
W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że iK udowodnił stosowanie praktyki niezgodnej z prawem.
Słusznie w tym zakresie iK oparł się na opinii biegłego powołanego w toku postępowania, który jednoznacznie stwierdził, że cena była rażąco wysoka, nie miała uzasadnienia ekonomicznego i gdyby Poczta Polska działała w warunkach konkurencyjnych nie pozwoliłaby sobie na tak drastyczną podwyżkę usług.
Ostatnia z opisywanych spraw dotyczy.
Wrocław utrudniał świadczenie innym przedsiębiorcom usług telekomunikacyjnych w swoich budynkach.
W październiku 2014 r.
Zdaniem Sądu przed wydaniem decyzji zaniechane zostało stosowanie praktyki niezgodnej z prawem.
Urząd odmówił uwzględnienia kilku wniosków tego przedsiębiorcy o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego pozostałym stronom Zgodnie z przepisami strony postępowania mają dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach sprawy z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W opinii iK przedsiębiorca składając wniosek o ograniczenie prawa wglądu powinien precyzyjnie wskazać i uzasadnić, które informacje są chronione prawnie i nie mogą być udostępnione innym podmiotom.
Dlatego iK wydał postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosków o ograniczenie prawa wglądu pozostałym stronom postępowania.
W marcu 2016 r.
Wgląd do materiału dowodowego można ograniczyć jedynie w niezbędnym zakresie.
Od decyzji Prezesa iK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku iK — apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego.
Od początku listopada na stronie znajduje się.
Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone w których powodem był Prezes iK.
Znajdują się w niej wszystkie wyroki, które zapadły po 1 września 2015 r.
Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie.
Już ponad rok obowiązuje ustawa o prawach konsumenta.
Czy przedsiębiorcy faktycznie respektują nałożone na nich obowiązki?
Z okazji Światowego Dnia Konsumenta iK organizuje debatę dotyczącą rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce.
Od 20 lat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chroni interesy słabszych uczestników rynku.
Powstały w 1990 roku Urząd Antymonopolowy zajmował się przede wszystkim demonopolizacją gospodarki, a sześć lat później zaszła ważna zmiana, gdy zakres jego kompetencji został poszerzony o politykę ochrony konsumentów.
Na początku najsłabsi uczestnicy rynku potrzebowali ochrony przed nadużywaniem pozycji dominującej przede wszystkim na rynku energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, telekomunikacyjnym czy pocztowym.
Pierwsza w historii decyzja Urzędu, wydana w październiku 1990 roku, dotyczyła monopolisty - producenta samochodów średniolitrażowych — Fabryki Samochodów Osobowych z Warszawy.
Tylko w ciągu miesiąca cena Fiata125 wzrosła trzykrotnie.
Rezultatem podjętych wówczas działań było obniżenie przez Radę Ministrów cła na ten typ samochodów.
W konsekwencji, w kolejnym roku import trzykrotnie przewyższył produkcję krajową.
Kluczowa zmiana roli Urzędu nastąpiła w 1996 r.
Wtedy też, aby sprostać nowemu zadaniu, utworzono Departament Polityki Konsumenckiej, a Urząd zmienił nazwę na tę, która funkcjonuje do tej pory — Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W tym samym roku Prezes Urzędu objął nadzór merytoryczny nad Inspekcją Handlową.
W ówczesnym stanie prawnym nie miał kompetencji, które pozwoliłyby na prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów- w 1997 r.
Na przestrzeni lat kompetencje Urzędu były wielokrotnie zwiększane.
Ważna zmiana nastąpiła w 2002 roku, kiedy to iK zyskał możliwość prowadzenia postępowań z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Tym samym wcześniejszą drogę sądową na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastąpiły decyzje iK, eliminujące z rynku nieuczciwe praktyki godzące w interesy najsłabszych uczestników rynku.
Wtedy też zaczął w Polsce funkcjonować system nadzoru rynku oparty na ustawach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz o systemie oceny zgodności.
W jego ramach Prezes iK może m.
Kolejne ważne rozszerzenie kompetencji Urzędu nastąpi 17 kwietnia 2016 roku.
Wtedy też wejdzie w życie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która pozwoli na lepszą ochronę m.
Urząd zyska nowe narzędzia, takie jak: instytucja tajemniczego klientadzięki której możliwe będzie uzyskanie dowodów w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy możliwość wyrażenia poglądu istotnego w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawiać za tym będzie interes publiczny.
Tylko w ubiegłym roku do iK wpłynęło ok.
Będzie ona okazją do podsumowania dotychczasowego okresu obowiązywania ustawy o prawach konsumenta i dyskusji o tym, na ile przedsiębiorcy respektują nałożone na nich obowiązki.
Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania on-line — zapewnione będzie tłumaczenie migowe.
Nagranie debaty zostanie zamieszczone na stronie do końca marca br.
Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F.
Unibail-Rodamco Investments Holandia należy do grupy kapitałowej będącej właścicielem m.
Galerii Mokotów i Centrum Handlowego Arkadia.
Prezes iK przeprowadził badanie w celu odpowiedniego zdefiniowania rynku właściwego, na którym działają uczestnicy koncentracji.
Objęło ono ponad 200 przedsiębiorców, w tym zarówno podmioty zajmujące się wynajmem konkurentów uczestników koncentracjijak i najemców powierzchni handlowo—usługowej.
Większość badanych stwierdziła, że istnieje różnica pomiędzy rynkiem wynajmu powierzchni handlowo—usługowej w dużych galeriach handlowych np.
Arkadia, Galeria Mokotów, Złote Tarasy a rynkiem wynajmu lokali w małych centrach handlowych oraz przy głównych ulicach handlowych.
Małe centra handlowe są zlokalizowane głównie wokół sklepu wielk opowierzchniowego, w którym klienci zaopatrują się w produkty codziennego użytku, a inne sklepy i punkty usługowe funkcjonują tam jedynie jako dodatek.
Poza tym nie mają tak zróżnicowanej oferty najemców, w tym marek ekskluzywnych ani atrakcji typowych dla dużych galerii handlowych, takich jak różnorodna oferta gastronomiczna, centrum rozrywki czy kino.
Natomiast warszawskie ulice handlowe np.
Nowy Świat, Chmielna, Aleje Jerozolimskie nie dysponują wystarczającą ilością dostosowanej powierzchni handlowej tu głównie dominują obiekty gastronomiczne i bankia w konsekwencji różnorodnej oferty produktów i usług w jednym miejscu.
Po analizie zebranych materiałów iK uznał, że małe centra i ulice handlowe w Warszawie nie są w pełni substytucyjne dla dużych galerii handlowych w zakresie wynajmu powierzchni handlowo-usługowej.
W ocenie Urzędu koncentracja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wynajmu powierzchni handlowo—usługowej w dużych galeriach handlowych na terenie aglomeracji warszawskiej.
Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku przekracza 40 procentowy próg, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wiąże posiadanie pozycji dominującej.
W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej transakcji.
Maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek naliczanych za nieterminową spłatę — to niektóre z nowych regulacji chroniących konsumentów, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych.
Wiele zmian wynika z doświadczenia iK, który stale monitoruje ten rynek Na całkowity koszt kredytu konsumenckiego składają się odsetkiktórych maksymalna wielkość wynosi dwukrotność powiększonej o 3,5 proc.
Dla dotychczas zawieranych pożyczek ich wartość nie była ograniczona, mogły więc wielokrotnie przewyższać naliczane odsetki.
Dla konsumentów, którzy zawrą umowę po tej dacie, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu będzie równała się sumie 25 proc.
Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc.
Nowe przepisy nakładają także na przedsiębiorców obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat w przypadku niewypłacenia kredytu - również w przypadku, gdy umowa kredytu nie została zawarta.
W ubiegłym Urząd roku wydał 34 decyzje dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy pożyczkowe.
Uczestniczył też w pracach nad nowymi przepisami i inicjował wiele zmian, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu ochrony konsumentów.
Z doświadczenia Urzędu wynika bowiem, że przedsiębiorcy nie zawsze przestrzegają praw swoich klientów.
Problemy dotyczą najczęściej wygórowanych opłat, które znacznie podnoszą koszty kredytu, jak i niewywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.
Przykładem interwencji iK w sprawie wygórowanych opłat za czynności windykacyjne może być niedawna decyzja, w której Urząd zakazał jednemu z przedsiębiorców posługiwania się w umowach postanowieniami, które uprawniały go do pobierania opłat nieodpowiadających rzeczywistym kosztom tych działań: Drugie wezwanie … 50 zł Trzecie wezwanie … 80 zł.
Zdaniem iK, opłaty za takie monity powinny odpowiadać kosztom rzeczywiście ponoszonym przez przedsiębiorcę - kosztom korespondencji przesyłanej pocztą tradycyjną czy monitu telefonicznego wg.
Urząd kwestionował też wzorce umowne, które dawały pożyczkodawcom możliwość pobierania wygórowanych opłat za zwłokę np.
Wysokość tych opłat także była kwestionowana w przypadku, gdy przekraczały rzeczywistą wartość świadczenia.
Każdy pożyczkodawca ma obowiązek przekazywać konsumentom rzetelne, prawdziwe i pełne informacje m.
W wydanych w ubiegłym roku decyzjach iK kwestionował naruszanie tych obowiązków przez pożyczkodawców.
W niektórych przypadkach nakładał na nich kary finansowe za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów — jedna z nich wyniosła ponad 320 tys.
Umożliwia on wydanie nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej skuteczne zgłoszenie zarzutu może jednak spowodować jej przeprowadzenie Upewnij się, że nie naraża cię on na konieczność zapłacenia kwoty znacznie przekraczającej kwotę pożyczki.
Jeżeli jakikolwiek fragment umowy budzi twoje wątpliwość, poproś o wyjaśnienie.
Od 1 stycznia 2016 ustawa obowiązuje ponadto ustawa.
Często przedstawiciele spółki zabierają też wszystkie podpisane przez klienta dokumenty.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło blisko 200 skarg konsumentów dotyczących praktyk spółki w Warszawie, działającej pod marką Telefonia Polska Razem.
Przedsiębiorca oferuje usługi telekomunikacyjne przez telefon oraz w domach klientów.
Skargi konsumentów, głównie osób starszych i ich rodzin, dotyczą wprowadzania w błąd co do tożsamości operatora, z którym zawiera się umowę oraz nieprzekazywania podpisanych dokumentów.
W związku z napływającymi sygnałami, Prezes iK w połowie lutego 2016 roku wszczął postępowanie przeciwko oraz zdecydował o ostrzeżeniu konsumentów, ponieważ praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.
Wprowadza w błąd, podając się za operatora, z którym konsument ma aktualnie zawartą umowę.
Przedstawiciele twierdzą ponadto, że podpisanie dokumentów to jedynie zmiana dotychczasowych warunków.
W rzeczywistości — klient pod wpływem błędnych informacji, zmienia operatora i zawiera nową umowę.
Nie przekazuje konsumentom podpisanych umów — wszystkie dokumenty zabiera przedstawiciel.
W związku z tym klienci o zmianie operatora dowiadują się po otrzymaniu pierwszej faktury.
W efekcie — większość skarżących do konsumentów nie miała świadomości z kim, kiedy i na jakich warunkach zawarli umowę.
Mogło to uniemożliwiać odstąpienie od niej.
Ponadto, osoby, które chciały odstąpić od umowy, były obciążane opłatami w wysokości od 500 do 1500 zł.
W takiej sytuacji wielu klientów mogło zdecydować się na kontynuowanie umowy z.
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, ostrzeżenia są wykorzystywane w przypadku stwierdzenia przez Urząd szczególnie uzasadnionego podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nielegalnej praktyki, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.
Ostrzeżenia są zamieszczane na.
Jednocześnie informujemy, że również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej analizuje praktyki pod kątem zgodności z przepisami prawa telekomunikacyjnego.
Usługi są świadczone w oparciu o hurtowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej tzw.
Młotki, wkrętaki, sekatory, nożyki już wkrótce będą niezbędne do wiosennych prac w domu, ogrodzie i na działce.
W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa sprawdziła blisko 470 partii tych i innych produktów do majsterkowania Ogólnopolska kontrola Inspekcji Handlowej odbyła się w kwartale ubiegłego roku i dotyczyła 82 przedsiębiorców 51 sprzedawców detalicznych, 13 sklepów wielkopowierzchniowych, 12 hurtowni, 3 producentów, 2 importerów i 1 pierwszego dystrybutora Jej celem była ocena bezpieczeństwa narzędzi prostych np.
Wśród 467 skontrolowanych partii produktów znalazły się m.
Ogółem zakwestionowano blisko 18 proc.
Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania 82 partie produktów W większości przypadków kwestionowano brak danych lub niepełne informacje o przedsiębiorcy wprowadzającym produkt na rynek 65 partiibrak danych umożliwiających identyfikację produktu 20 partii oraz dołączenie instrukcji użytkowania i ostrzeżeń wyłącznie w języku obcym 9 partii Wady konstrukcyjne, stanowiące zagrożenie dla użytkowników, stwierdzono tylko w dwóch przypadkach: partii przecinaków płaskich — brak zabezpieczenia ostrza — oraz partii młotków murarskich — nietrwałe umocowanie obucha na trzonku młotka co mogło powodować jego odpadnięcie w trakcie pracy Warto podkreślić, że wszyscy przedsiębiorcy, u których wykryto nieprawidłowości 25z własnej inicjatywy podjęli działania naprawcze, które polegały na uzupełnieniu braków w oznakowaniu lub wycofaniu zakwestionowanych produktów ze sprzedaży.
Zgodnie z prawem, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru zgodnego z umową i zwrócenia klientowi pieniędzy, bądź też wymiany na inny.
Natomiast jeżeli produkt jest wadliwy, możesz złożyć w sklepie 28 decyzji w sprawie koncentracji wydał iK od początku 2016 r.
Jeronimo Martins należy do grupy kapitałowej należącej do właściciela sieci sklepów Biedronka.
Spółki z grupy Vershold zajmują się pozyskiwaniem klientów z Azji oraz dystrybucją ich produktów do dyskontów, m.
Wspólny przedsiębiorca pod nazwą Asia Style będzie prowadził hurtową sprzedaż i obsługę importu produktów spożywczych, a także produkcję i dystrybucję azjatyckich dań gotowych.
Kolejna koncentracja, dotycząca przedsiębiorców zajmujących się detaliczną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych, to przejęcie przez spółkę Stokrotka części mienia Frac Handel.
Zgodę Urzędu otrzymała również spółka Gate Gourmet Sweden.
Należy ona do grupy kapitałowej, która zajmuje się m.
Będzie mogła przejąć spółkę Global, która jest częścią grupy kapitałowej, działającej na rynku handlu detalicznego w segmencie turystycznym, głównie w transporcie lotniczym i promowym.
W Polsce posiada spółki prowadzące sklepy wolnocłowe na lotnisku Warszawa-Modlin i promach Unity Line.
Kolejna transakcja, która otrzymała zielone światło, to budowa osiedla przy ul.
Wilanowskiej w Warszawie przez Robyg i Investments.
Pierwsza ze spółek prowadzi działalność deweloperską, głównie w Warszawie i Trójmieście.
Investments należy do grupy kapitałowej, która zajmuje się inwestycjami w polski rynek nieruchomości, wspólnie ze spółką Robyg.
Wspólny przedsiębiorca ma działać pod nazwą Robyg Praga Investment.
Fortum Holding będzie mógł przejąć Grupę Duon.
Przejmujący przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej kierowanej przez rząd fiński, której podmioty zajmują się głównie wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła.
Grupa Duon prowadzi dystrybucję i sprzedaż detaliczną gazu ziemnego sieciowego, sprzedaż hurtową energii elektrycznej, a także sprzedaż detaliczną gazugazu i energii elektrycznej.
W wyniku koncentracji Fortum Holding przejmie wyłączną kontrolę nad Grupą Duon.
Kolejna zgoda na rynku energetycznym dotyczy przejęcia przez Energia kontroli nad Elektrociepłownią Mielec.
Energia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie gminy Gliwice.
Elektrociepłownia Mielec jest wytwórcą i dostawcą ciepła oraz energii elektrycznej w gminie Mielec.
Posiada autoryzację dealerską i serwisową marek Skoda, Opel i Peugeot oraz serwisową Fiat i Chevrolet.
Sieńko i Syn prowadzi m.
Planowana koncentracja ma polegać zakupie przez Pol-Mot salonu samochodowego i stacji paliw w Białymstoku — należących do Sieńko i Syn.
Ostatnia z opisywanych koncentracji dotyczy przejęcia przez - Biuro Handlu Zagranicznego kontroli nad Walcownią Metali Dziedzice.
Pierwsza ze spółek prowadzi działalność w zakresie obrotu skup, transport i sprzedaż złomu metali kolorowych, w szczególności aluminium i miedzi.
Walcownia Metali Dziedzice specjalizuje się w produkcji wyrobów z mosiądzu, w szczególności prętów, rur ogólnego przeznaczenia oraz kondensacyjnych do wymienników ciepła, kształtowników, taśm, a także krążków do wyrobu monet.
Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.
Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców.
W przypadku rezygnacji z zawartej umowy firma pobranego zadatku nie zwraca — w umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorcy takie postanowienie jest niezgodne z prawem.
Poszkodowani klienci przedsiębiorców działających w tej branży zwracali się także doktóra w roku 2014 prowadziła 158 mediacji na 556 wszystkich mediacji ws.
Ponadto w ubiegłym roku w sprawach dotyczących usług remontowo-budowlanych ponad 1,6 tys.
Skargi kierowane do tych instytucji dotyczą m.
Zastrzeżenia zgłaszane przez konsumentów odnoszą się najczęściej do nieprawidłowego montażu i nieterminowej realizacji zamówień.
Sygnały o nieprawidłowościach docierają też do iK, który bada m.
W toku jest postępowanie wyjaśniające w sprawie Centrum Okien i Drzwi w Oleśnicy oraz w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko w Łodzi.
Jeżeli umowa zakupu i wymiany okien lub drzwi zostaje zawarta w domu konsumenta, oznacza to, że została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorcy.
Zgodnie z prawem, konsument może, co do zasady, odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów.
Dlatego wątpliwości Prezesa iK wzbudziły wzorce umowne w Łodzi.
Przedsiębiorca zawierał umowy w domach klientów, zastrzegając jednocześnie, że w przypadku rezygnacji z zawartej umowy firma pobranego zadatku nie zwraca.
Do iK docierają też skargi dotyczące niewywiązywania się z obowiązków informacyjnych wynikających z.
Ze skarg konsumentów wynika, że przedsiębiorca nie wręczał formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ani nie informował klientów o tym, że mają prawo do rezygnacji z zamówienia.
Praktyki takie mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić konsumentowi skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.
Sprzedawca odpowiada za wady towaru.
Jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania produktu konsument stwierdzi usterkę, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi żądając np.
Urząd zakwestionował praktykę w Łodzi polegającą na stosowaniu druku pokwitowania odbioru zawierającego stwierdzenie: odbieram towar i montaż bez zastrzeżeń jakościowych.
W opinii iK, przedsiębiorca mógł niezgodnie z prawem ograniczać swoją odpowiedzialność.
W rezultacie konsumenci mogli być wprowadzani w błąd co do przysługujących im uprawnień w zakresie rękojmi.
Umowę z przedsiębiorcą budowlanym najlepiej zawierać w formie pisemnej i dokładnie określić w niej zakres świadczenia oraz termin jego realizacji.
W wypadku problemów z realizacją zamówienia ułatwi to dochodzenie roszczeń.
Umowy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmują zwykle sprzedaż towaru okna i drzwi i dzieło montaż Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy to np.
Zawierając taką umowę konsument podlega zwykle presji sprzedawcy i nie ma czasu na zastanowienie się ani nie ma możliwości porównania ofert.
Natomiast w przypadku umowy zwartej na odległość np.
Dlatego konsumenci zawierający umowy poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość, są objęci szczególną ochroną w postaci prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów.
Jednak prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość nie dotyczy m.
Wielu przedsiębiorców przed wykonaniem zlecenia pobiera od klientów zadatek lub zaliczkę.
Warto pamiętać o różnicy pomiędzy tymi formami przedpłat.
Jeżeli konsument rezygnuje z usługi po wpłacie zaliczki, może domagać się jej zwrotu.
Gdy klient rezygnuje ze zlecenia po wpłacie zadatku, wykonawca ma prawo zatrzymać pieniądze chyba że umowa określa to inaczej Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konsumentowi przysługuje zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.
Natomiast gdy po wpłacie zadatku od umowy odstępuje wykonawca, klientowi przysługuje zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty chyba że umowa określa to inaczej 4.
Jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania towaru konsument stwierdzi jego wadę, ma prawo złożyć reklamację z tytułu.
Gdy usterka została zauważona w ciągu pierwszego roku, sytuacja jest korzystniejsza dla konsumenta, ponieważ domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania towaru.
Oznacza to, że w wypadku sporu przed sądem to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że jest inaczej.
Składając reklamację z tytułu rękojmi, konsument ma do wyboru cztery żądania: naprawy, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada jest istotna 5.
Gdy przedsiębiorca wykonuje dzieło np.
Jeżeli mimo upływu terminu przedsiębiorca nie dokona wskazanych poprawek, zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie zlecenia innemu podmiotowi na koszt przyjmującego zamówienie.
Jeżeli przedsiębiorca przekracza umówiony termin lub opóźnia prace tak, że wykonanie zlecenia w terminie jest nieprawdopodobne, klient jeszcze przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu, może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
W razie problemów ze sporządzeniem reklamacji, dochodzeniem praw konsumenci mogą liczyć na pomocczy organizacji pozarządowych np.
Bezpłatne porady udzielane są również pod adresem e-mail: i numerem bezpłatnej infolinii 800 889 866, który będzie działał do 30 kwietnia 2016 r.
Operator telewizji kablowej nie może gwarantować konsumentom jedynie liczby programów telewizyjnych.
Umowa obejmuje również zawartość programową pakietu.
Stwierdzając praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, iK, może określić obowiązek usunięcia jej skutków w drodze.
Najnowsza decyzja nakłada na operatora telewizji kablowej Multimedia Polska obowiązek umożliwienia konsumentom objętym zmianami programowymi wypowiedzenie umowy w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych przez operatora, zwrotu bezprawnie pobranych kar od konsumentów, którzy wypowiedzieli umowy z powodu braku akceptacji zmian programowych, skierowania do konsumentów informacji o przysługujących im prawach, które zostały naruszone, a także publikację decyzji na stronie internetowej.
W toku postępowania przeciwko spółce iK analizował skargi konsumentów i organizacji konsumenckich, oferty i regulaminy stosowane przez spółkę, a także nagrania telefonicznych rozmów sprzedażowych.
Urząd ustalił, że operator w sposób jednostronny wprowadzał zmiany w pakietach programów objętych umowami z abonentami.
Polegały one - obok rozszerzania oferty programowej - również na wyłączaniu niektórych kanałów i zastępowaniu ich innymi.
Gdy zmienia się zawartość programowa pakietu, konsument ma prawo nie zgodzić się na proponowaną zmianę i wypowiedzieć umowę bez konieczności zwrotu ulgi przyznanej przy podpisaniu umowy.
Spółka ukształtowała swoją ofertę w sposób, który pozwalał jej na niestosowanie się do tej zasady i obejście w tym zakresie przepisów prawa.
Multimedia Polska zastrzegała sobie prawo do takiego działania, nie określając w umowach z konsumentami gwarantowanej zawartości programowej pakietów, a jedynie ilość kanałów.
Postępowanie Urzędu wykazało, że spółka nie tylko nie przyznawała abonentom prawa do niezaakceptowania zmian programowych i wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów, ale nawet nie gwarantowała, że nowe kanały wprowadzane w miejsce programów wycofywanych będą o podobnej tematyce.
Ze skarg konsumentów wynikało bowiem, że m.
W dodatku operator nie zawsze informował abonentów o zmianach programowych w formie pisemnej.
Urząd zdecydował też o zastosowaniu środków zmierzających do usunięcia trwających skutków praktyki.
W ramach rekompensaty publicznej byli abonenci spółki, którzy w związku ze zmianami programowymi rozwiązali umowę i zwrócili przedsiębiorcy ulgę przyznaną za zawarcie umowy na czas określony otrzymają zwrot pobranych kwot.
Aktualni abonenci dotknięci zmianami programowymi zostaną poinformowani za pośrednictwem listów poleconych oraz strony internetowej operatora o przysługującym im prawie do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów, gdy operator jednostronnie zmienia ofertę programową.
Na przedsiębiorcę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 4,81 mln zł.
Po uprawomocnieniu, decyzja iK będzie stanowić prejudykat dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń indywidualnych.
W takim wypadku sąd w postępowaniu dowodowym będzie zobowiązany uwzględnić stan faktyczny opisany w decyzji.
To nie jedyne działania Urzędu na rynku operatorów telewizji dotyczące wprowadzenia przez przedsiębiorców zmian w ofercie programowej w czasie trwania umów abonenckich.
W marcu 2015 iK wydał decyzję, w której zakwestionował.
Efektem była również rekompensata publiczna.
Obecnie Urząd prowadzi także dwa postępowania wyjaśniające, w których bada, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez wspomnianą już spółkę Neovision oraz Polska.
W postępowaniach Urząd przygląda się zmianom zawartości programowej pakietów w trakcie trwania umowy oraz działaniom nadawców telewizji, analizując przekazy reklamowe, w którym zachęcali oni do zawierania umów o świadczenie usług telewizji w oparciu o konkretną treść dostępną na danym kanale, która jest następnie wycofywana w przypadku Neovision były nią transmisje rozgrywek piłkarskich ligi włoskiej francuskiej i hiszpańskiej Postępowania prowadzą Delegatury iK we Wrocławiu Neovision i Bydgoszczy.
Cena za produkt oraz za litr czy kilogram — to obowiązkowe informacje, które musimy znaleźć na sklepowych półkach.
Niestety, przedsiębiorcy nie zawsze przestrzegają przepisów.
W 2015 roku Inspekcja Handlowa wydała 625 decyzji dotyczących nieprawidłowego informowania o cenach produktów czy usług Czytelnie, widocznie, jednoznacznie — w ten sposób każdy sprzedawca musi informować klientów o cenie oferowanych produktów czy usług.
Z praktyki Inspekcji Handlowej wynika, że w ubiegłym roku przedsiębiorcy najczęściej mieli trudności z przestrzeganiem obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych za litr, metr, albo kilogram produktua także podawaniem spójnych danych o cenach, czyli jednolitej informacji umieszczanej przy towarze oraz w kasie.
Pozostałe nieprawidłowości to m.
W 2015 roku wydała łącznie 625 decyzji dotyczących nieprawidłowego informowania o cenach towarów i usług, a suma nałożonych kar wyniosła prawie 308 tys.
Znajdziemy ją na wywieszce na półce - w sklepie, w kiosku, na poczcie - lub w cenniku.
Oprócz ceny, musi się na niej znaleźć także cena jednostkowa, a więc przeliczenie na odpowiednią jednostkę miary.
W łatwy sposób pozwala konsumentowi porównać ceny podobnych artykułów.
Gdy spojrzymy na cenę za np.
Płyn do mycia naczyń: 400 ml, 2,99 zł — cena za litr — 7,47 zł.
Tak, aby każdy konsument wiedział, co kupuje i ile musi zapłacić - bez konieczności pytania o cenę.
W takiej sytuacji konsument ma prawo kupić produkt po tej cenie, która jest dla niego najkorzystniejsza.
Koszt usługi musi określać jej rodzaj i zakres, np.
Decydując się na usługi remontowe, wykonawca musi wcześniej poinformować klienta, czy oferowana cena obejmuje wykorzystane materiały.
Powinny się w nim znaleźć wszystkie niezbędne informacje - w tym powiązanie ceny z potrawą, napojem, przede wszystkim podanie jej pełnej nazwy oraz tego, co i w jakiej ilości składa się na danie - czy jest to np.
Nad przestrzeganiem obowiązków sprzedawców dotyczących uwidaczniania cen czuwa.
Maksymalna kara za niezrealizowanie tych obowiązków to 20 tys.
Zachęcamy do lektury wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej z tytułu naruszeń przepisów.

Też: Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę

POZYCZKI NA DOWOD BEZ ZASWIADCZEN O DOCHODACH 311
Stan Licencjonowany Online Pożyczki Na Agroturystykę 240
POZYCZKA BEZ ZASWIADCZEN O ZAROBKACH Najlepszy kredyt gotówkowy4
Tanie Hotele, Hostele, Pensjonaty i Apartamenty | budgetplaces