Category Archives for Chwilowka

Trasie Grabowno Wielkie lodz Chwilowka precedensy


26.03.2010

Chwilowka lodz Grabowno Wielkie

Co by³o tego przyczyn±? Wczorajszy "Ossoliñski" z Wroc³awia G³ównego Grabown Warszawy Wschodniej w Ostrowiu. Zablokowany odcinek Frankfurt Oder - Rzepin. Dla stacji, na których poci±g ma planowe zatrzymanie w czasie pó¼niejszym ni¿ bie¿±ca godzina, system podaje prognozê opó¼nienia, która mo¿e ulec zmianie. Opó¼nienie to powsta³o na stacji Strzy¿yna gdzie sk³ad ten spêdzi³ 354 minuty. A co opó¿nia od paru dni 41120 z W-wa wsch. Chwilowka lodz Grabowno Wielkie