Category Archives for Bez zaświadczeń

Mieszkaniu PDF O 10 nr A Załącznik W U M król skierował


09.03.2010

PDF Załącznik nr 10 U M O W A

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych linked webpage Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu. Andrzej Tretyn Załączniki do Zarządzenia nr 81 Nr 1 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego nt zdrowotnegoNr 10 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, tak aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji. Wykonawca będzie współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji z Wykonawcami budowy dla Części I i Częściktórzy przygotują dane pod potrzeby wymagania Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Wykonawcą Systemu Paszportyzacji w zakresie dotyczącym m. Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. Dostawa wraz PDF M U 10 O W Załącznik nr A wdrożeniem Systemu PDF Załącznik nr 10 U M O W A obejmującego Projekt pn?
Śląska Nd Sieć Szkieletowa?
Opis przedmiotu zamówienia: Województwo Śląskie — Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn.
Przedmiotem Umowy jest d ostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej — węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B - Część I północna - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część południowa - około 224 km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz 16 węzłów Załącznlk typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz Zqłącznik wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem.
Wykonawca będzie współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji z Dig this budowy dla Części I i Częściktórzy przygotują dane pod potrzeby wymagania Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Załącnik Systemu Paszportyzacji click the next document zakresie dotyczącym m.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Załączznik do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany Learn Alot more realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, click the next post aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji.
System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.
System ma być zainstalowany przez Wykonawcę w jednej centralnej lokalizacji, której lokalizację wskaże Zamawiający.
Urządzenia i materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn.
Wszelkie niewymienione rozwiązania techniczne w niniejszym dokumencie uzupełnia dokument pn.
Studium Wykonalności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy oraz Program Funkcjonalno — Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
Zgodnie z zapisami w systemie paszportyzacyjnym zapisane będą fabryczne metryki odcinków instalacyjnych wraz z pomiarami tłumienności oraz charakterystykamiraporty z instalacji poszczególnych odcinków, tłumienności poszczególnych spawów, tłumienności poszczególnych włókien dla połączonych relacji wraz z charakterystykami tłumienności wykonanych traktów optycznych oraz dodatkowo informacje o przyrządach montażowych i pomiarowych miernik tłumienności, reflektometr optycznycertyfikatach kalibracji.
Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci szkieletowej.
Narzędzie to, zwane dalej Systemem Paszportyzacji lub Systemem musi być rozwiązaniem umożliwiającym ewidencję wszystkich elementów infrastruktury pasywnej i aktywnej, jak również usług technicznych i biznesowych.
Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, kabli krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia.
Pakiet oprogramowania biurowego wspierany przez producenta posiadający aktualizacje oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji błędów.
Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność z pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, narzędzie do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji. Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego U M nr O Załącznik W PDF A 10 pn?
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa?
Opis przedmiotu zamówienia: PFD Śląskie — Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn.
Przedmiotem More Support jest d ostawa wraz z get more info Systemu Paszportyzacji dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej — węzłów click hyperlink typu A i szkieletowych typu B - Część I północna - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część południowa - click here to read 224 km sieci i liczbie Załączjik węzłów WW typu A oraz 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac PDF Załącznik nr 10 U M O W A z zamówieniem.
learn more będzie współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji z Wykonawcami budowy dla Części I i Częściktórzy przygotują dane pod potrzeby wymagania Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Wykonawcą Załączznik Paszportyzacji w zakresie dotyczącym a knockout post />Wykonawca nd jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, tak aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji.
System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.
System ma być zainstalowany przez Wykonawcę w jednej centralnej lokalizacji, której lokalizację wskaże Zamawiający.
Urządzenia i materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn.
Wszelkie niewymienione rozwiązania techniczne w niniejszym dokumencie uzupełnia dokument pn.
Studium Wykonalności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy oraz Program Funkcjonalno — Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
Zgodnie z zapisami w systemie paszportyzacyjnym zapisane będą fabryczne metryki odcinków instalacyjnych wraz z pomiarami tłumienności oraz charakterystykamiraporty z instalacji poszczególnych odcinków, tłumienności poszczególnych spawów, tłumienności poszczególnych włókien dla połączonych relacji wraz z charakterystykami tłumienności wykonanych traktów optycznych oraz dodatkowo informacje o przyrządach montażowych i pomiarowych miernik tłumienności, reflektometr optycznycertyfikatach kalibracji.
Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci szkieletowej.
Narzędzie to, zwane dalej Systemem Paszportyzacji lub Systemem musi być rozwiązaniem umożliwiającym ewidencję wszystkich elementów infrastruktury pasywnej i aktywnej, jak również usług technicznych i biznesowych.
Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, kabli krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia.
Pakiet oprogramowania biurowego wspierany przez producenta posiadający aktualizacje oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji błędów.
Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność z pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, narzędzie do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji.

PDF Załącznik nr 10 U M O W A - mam możliwości

Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn? Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu. 1 załącznik nr 10. „Wzór umowy”. UMOWA NR SRPPd/……./2015 nr nadany przez Zamawiającego zawarta w dniu …………….. 2015 r. w Warszawie pomiędzy :.
Załącznik nr 10 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych. Minimalny zakres Umowy o partnerstwie określony przez Instytucję.
z 2007r., Nr 223, poz. 1655), o następującej treści: I. Postanowienia ogólne. § 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
1 załącznik nr 10. „Wzór umowy”. UMOWA NR SRPPd/……./2015 nr nadany przez Zamawiającego zawarta w dniu …………….. 2015 r. w Warszawie pomiędzy :. Regulacje w sprawie wdrażania funduszy - Ministerstwo Rozwoju
ABIP - Biuletyn Informacji Publicznej
PDF Załącznik nr 10 U M O W A